DOKTORA PROGRAMLARI


 

Amaç ve Kapsam:

 1. Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin,

a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 1. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden  az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Ana Bilim Dalları:

 1. Felsefe
 2. Felsefe ve Din Bilimleri/Din Eğitimi
 3. Felsefe ve Din Bilimleri/Dinler Tarihi
 4. İngiliz Dili ve Edebiyatı
 5. Fransız Dili ve Edebiyatı
 6. İktisat
 7. İslam Tarihi ve Sanatları
 8. İşletme
 9. Kamu Yönetimi
 10. Sosyoloji
 11. Tarih
 12. Temel İslam Bilimleri
 13. Türk Dili ve Edebiyatı

Başvuru Şartları

 1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezli Yüksek Lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 60, lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olmaları
 3. Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak.
 4. Tezli Yüksek Lisans not ortalamasının dört üzerinden en az üç veya 100 üzerinden 75 olması gerekir.

Başarı Değerlendirmesi:

 1. Başvurduğu programın puan türünden ALES puanının % 50’si,
 2. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u,
 3. Mülakat sınavının % 10’u ve yazılı sınav notunun % 20’si,
 4. Tezli Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının % 10’unun toplamıdır.
 1. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır.
 2. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun ise en az 65 olması gerekir.
 3. Mülakat veya yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

 

Süre:
Doktora programını yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için tüm öğrencilik haklarına sahip olarak tamamlama süresi altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıldır. Kredili dersleri başarıyla tamamlamanın süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari bir yıl, azami iki yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için asgari iki, azami üç yıldır.

Yeterlik Sınavı:
Öğrenci, kredili derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans diploması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

Tez İzleme Komitesi ve Tez Önerisi Savunması:

 1. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
 2. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması ve Doktora Diploması:

 1. Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
 2. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini teslim eder ve Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen veya düzeltme süresi sonunda düzeltilmiş tezini enstitüye teslim etmeyen öğrencinin enstitü ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilir.
 3. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş on kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.


Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı