Tezli Yüksek Lisans Programları


 

 

Amaç ve Kapsam:

 1. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
 2. Bu program toplam yirmi bir krediden  az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Ana Bilim Dalları:

Antropoloji

Çalışma Eko. ve End. İlişkileri

Felsefe

Felsefe ve Din Bilimleri

Fransız Dili ve Edebiyatı

Heykel Ana Bilim Dalı

İktisat

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İslam Tarihi ve Sanatları

İşletme

Kamu Yönetimi

Maliye

Müzik

Sosyoloji

Tarih

Temel  İslam Bilimleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Başvuru Şartları

 1. Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları
 2. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programa ilişkin olarak ilgili ana bilim dalının bildirdiği puan türünde en az 60 standart puanına sahip olmaları
 3. 100 üzerinden 60 ve üzeri ya da eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Başarı Değerlendirmesi:

 1. Başvurduğu programın puan türünden ALES puanının % 50’si,
 2. Yazılı sınav notunun % 30’u,
 3. mülakat puanının % 10’u,
 4. Lisans not ortalamasının % 10’unun toplamının en az 60 olması gerekir.
 1. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 40 olarak hesaplanır.
 2. Mülakat veya yazılı sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.

 

Süre:
Tezli yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak azami tamamlama süresi üç yıldır. Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlandırlması:
 1. Ana Bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen tez alanıyla ilgili soru-cevap bölümünden oluşur.
 2. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
 3. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenciye en fazla üç ay ek süre verilir. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması hâlinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

Tezli Yüksek Lisans Diploması
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş sekiz
kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

 

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı