Tezsiz Yüksek Lisans Programları


Amaç ve Kapsam:

 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Derslerini ve proje çalışmasını başarı ile tamamlamış olan II. Öğretim öğrencileri, öğrenim ücretinin tamamını ödemek koşuluyla en erken üçüncü yarıyılın sonunda mezun olabilirler.

 

Ana Bilim Dalları:

Birinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

İşletme

Temel İslam Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Felsefe ve Din Bilimleri

 

İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

 

İşletme

Kamu Yönetimi

Sosyoloji

Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği

 

 

Başvuru Şartları

Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları,

Bu programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

Lisans mezuniyet notunun % 70’i,

ALES notunun % 30’u, dikkate alınarak belirlenir.

ALES puanı olmayanlar için lisans mezuniyet notunun sadece % 70’i hesaplanır.

 

Süre:

Programın azami süresi üç yıldır.

Proje Çalışmasının Sonuçlandırılması:

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesinin; yazılı bilimsel kaynaklara dayalı olarak verilen konuda kendisi de bir kaynak oluşturacak nitelikte hazırlanmış olması gerekir. Öğrenci, dönem projesi raporunu en erken üçüncü yarıyıl içinde enstitünün tez yazım kurallarına göre hazırlayarak ve danışmanına sunabilir. Dönem projesi raporunun hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi en geç altı yarıyıl içinde sonuçlandırılır.

 

Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulanmasına karar verilmesi halinde Enstitü yönetim kurulu, ana bilim dalı kurulunun önerisi ile öğrencinin yeterlik sınavını yapmak üzere içinde danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav tarihini belirler. Belirlenen tarihte yapılan sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür. Jüri, öğrencinin sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci kalan öğrenim süresi içinde belirlenen tarihte aynı jüri tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçiş:

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve asgari 30 kredilik dersi başarıyla tamamlamak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Geçiş yapan öğrenci hakkında tezli yüksek lisans programındaki hükümler uygulanır.

 

 

 

 

 


Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YERLEŞKE/SİVAS
Tel : 0 (346) 219 10 10
Fax: 0 (346) 219 11 49
e-posta: sosyalbilenst@cumhuriyet.edu.tr
Designed By MyAyışığı