DOKTORA PROGRAMLARI

 

 

Amaç ve Kapsam:

 1. Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

2-Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden  az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi, yüksek lisans programında önceden alınmamış ise  bir adet kredili ve veya kredisiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği içeren bir ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Uzmanlık alanı dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört adet ders, bir seminer dersi, yüksek lisans programında önceden alınmamış ise  bir adet kredili ve veya kredisiz Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği içeren bir ders yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile araştırma ve  Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

 

Başvuru Şartları

 1. Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmak.
 2. Tezli Yüksek Lisans diploması ile başvuranların ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 60, lisans diploması ile başvuranların(Bütünleşik doktora) ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 standart puana sahip olmaları
 3. Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından en az 55 puan almış olmak.
 4. Lisans mezunu adayların not ortalamasının dört üzerinden en az üç veya 100 üzerinden 76,66 olması gerekir.

Başarı Değerlendirmesi:

 1. Başvurduğu programın puan türünden ALES puanının % 50’si,
 2. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli sayılan dil sınavlarından alınan puanın %10’u,
 3. Mülakat sınavının % 10’u ve yazılı sınav notunun % 20’si,
 4. Tezli Yüksek Lisans diploması ile başvuran adaylar için yüksek lisans not ortalamasının % 10’u, lisans diploması ile başvuran adaylar için lisans not ortalamasının % 10’unun toplamıdır.
 5. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 30 olarak hesaplanır.
 6. Adayın başarılı sayılabilmesi için bilimsel başarı düzey notunun ise en az 65 olması gerekir.
 7. Mülakat veya yazılı sınavından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.
 8. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir.

 Süre:
1-Doktora programını bilimsel hazırlıkta geçen süreler hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

2-Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Yeterlik Sınavı: 
1-Öğrenci, derslerini tamamlamasını izleyen yarıyılda yeterlik sınavına alınır. Ancak tezli yüksek lisans derecesi ile başvuran öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, lisans diploması ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde sınava girmeyen öğercni-EYK tarafından kabul edilen bir mazereti olmaması halinde- başarısız sayılır. EYK tarafından mazereti kabul edilen öğrencilere yen sınav hakkı verilir.

2-Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar yeterlik sınavına alınır. İkinci sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Tez İzleme Komitesi ve Tez Önerisi Savunması:

 1. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü ana bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.
 2. Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.
 3. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.
 4. Tez önerisi kabul edildikten sonra en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir
 5. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile iliği kesilir.
 6. EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan ilgili döneme ait ders kaydı yaptırmayan, ilgili ana bilim dalına tez izleme komitesi sınavı başvurusunu dilekçe ile yapmayan, süresi içinde rapor sunmayan veya EYK tarafından belirlenmiş tez izleme sınavına mazerit bulunmadan girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

Doktora Tezinin Sonuçlandırılması ve Doktora Diploması:

 1. Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
 2. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sınavında da başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 3. Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.

 

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 77
Doç.Dr. : 95
Dr.Öğr. Üyesi : 90
Kız Öğrenci Sayısı : 1306
Erkek Öğrenci Sayısı : 1382
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 2420
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1700
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 720
Doktora Öğrenci Sayısı : 264
Ana Bilimdalı : 33
Tezli Yüksek Lisans : 32
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 15
Doktora : 14

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 44  Bugün  » 455  Dün  » 541999  Toplam