Tezi Devam Eden Öğrenci Listesi

Adı Soyadı Eğitim Derecesi Tez Konusu / Danışman
Tezli Yüksek Lisans Covid-19'a Yakalanma Kaygısının Medikal Turizm Seyahat Niyetine Etkisi : Türk Diasporası Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN
Tezsiz Yüksek Lisans 15 Temmuz Darbe Girişiminin Medyada Yansıması
Tez Danışmanı :
Tezsiz Yüksek Lisans 15 Temmuz Darbe Girişiminin Medyada Yansıması
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Halis ÇETİN
AHMET ZEKİ ÜNAL Tezsiz Yüksek Lisans 15 Temmuz Darbe Girişiminin Medyada Yansıması
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Halis ÇETİN
ABDULKADİR YILDIZ Yüksek Lisans El-Bakara Suresi'nde İ'rabın Çeşitliliği ve Anlama Yansıması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ABDULLAH ASLAN Yüksek Lisans Algılanan Örgüt İkliminin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sivas'ta Faaliyet Gösteren Bir Kamu İktisadi Teşekkülünde Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİT BARDAKÇI
ABDULLAH CAHİT ÇULHA Yüksek Lisans Covid-19 Pandemi Sürecinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Giren Ortaokul Öğretmenleri ve Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin değerlendirilmesi (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
ABDULLAH İRKETİ Yüksek Lisans 96 Numaralı Suşehri Şer'iyye Sicili (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
ABDULLAH KARAÇINAR Doktora Demokratik Liderlik Algısının İşyeri Mutluluğu ve Öznel İyi Oluş Üzerine Etkisinde Örgütsel Desteğin Aracı Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ABDULLAH KUKUŞ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ABDULLAH KUKUŞ Yüksek Lisans Finansal Tablo Manipülasyonlarının Bağımsız Denetim Kalitesine Etkisi ve TR72 Bölgesinde Bağımsız Denetçiler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
ABDULLAH TAŞKIR Yüksek Lisans Türk İslam Edebiyatı'ında Tarikatnameler ve Himmetzade Ahmed Cezbi'nin Kenzü'l-Ensar Adlı Tarikatnamesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
ABDURRAHMAN AVŞAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
ABDURRAHMAN OKUDAN Yüksek Lisans Sahabe Tanımı ve Adaleti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ABDUSSAMET GÖNAY Doktora Seyyid Hasan Kumenati'nin 'El-İnaye Fi Şerhi'l-Vikaye' Adlı Eserinin Tahkik, Tahlil ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
ABDÜLKADİR ŞEKERCİ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanımındaki Bilincin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
ADEM ASLAN Yüksek Lisans Haçlıların Anadolu Üzerindeki Tesirleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
ADEM BIYIKOĞLU Doktora Kur'an'da Delillendirme Yöntemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ADEM GÜN Doktora Ebu Hatim er-Razi'nin İsmaili Düşüncedeki Yeri ve Önemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
ADEM SIĞIRCI Yüksek Lisans İslam Hukukunda Taklit-Telfik İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
ADEM SÜER Yüksek Lisans Cemaleddin El-Hulvi'nin Lemezat-ı Hulviyye Ez Lemat-ı Ulviyye İsimli Eserin Tahkiki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
AHMED HAFFAR Doktora Muhammed b. Ahmed el-Avfi'nin et-Teshil ve Şifaü'l-Alil Adlı Eserindeki Metodu ve Tahkiki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
AHMET AYGÜN Yüksek Lisans Debreli Vildan Faik ve Mutefakki Usulit-Tefsir
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
AHMET BAYRAM Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
AHMET BEKTAŞ Doktora El-Burhan ve El-İtkân Kitaplarında Belagat Konularının Tefsir Usulüne Katkısının Analitik İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
AHMET CAN TAŞ Yüksek Lisans 7. ve 8. Sınıf Müzik Ders Kitaplarında Yer Alan Eserlerin Çok Yönlü İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KUBİLAY YILMAZ
AHMET CANALP Yüksek Lisans Nizamü'l Mülk'ün Siyasetnamesi'nin Devlete Güven Olgusu Bağlamında Şeffaflık, Açıklık ve Hesap Verebilirlik Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
AHMET HİLAL Doktora Şihabuddin Ahmed B. Mahmud Es-Sivasi'nin (Ö. 860/1456) Hayatı, İlmi Şahsiyeti, Eserleri, Şerhu Lubbi'l-Elbab Adlı Eserinin Arap Dili Açısından İncelenmesi ve Tahkiki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
AHMET HULİSİ BAŞKAYA Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
AHMET KARA Yüksek Lisans Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Safvetü't Tefasir Adlı Eserinde Hristiyanlığın İnanç Esaslarına Dair Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
AHMET KILIÇ Doktora Arapça ve Türkçede Kelime Grupları, Karşılaştırmalı Analizi ve Çeviride Karşılaşılan Problemler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
AHMET KOÇ Yüksek Lisans Mustafa Taki'nin Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AHMET MESUT TORUN Yüksek Lisans Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe 2015-2019 Yılı Kazılarından Ele Geçen Demir Devri' ne Ait Madeni Eserler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
AHMET MUHAMMET KORKMAZ Yüksek Lisans Samsun(Terme) Ağzı(Dil İncelemesi-Metin-Sözlük)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
AHMET ÖZDERE Yüksek Lisans Kadı Burhaneddin'in Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
AHMET SELİM YENİAY Yüksek Lisans Şafii Mezhebinin Faiz Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
AHMET SÖYLER Yüksek Lisans Göksun ve Köylerinde Yaşayan Alevilerin İnançları, Örf Adetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AHMET TOKUŞLU Yüksek Lisans Muhayyerlik İle İlgili Hadislerin Tahriç ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
AHMET TOPCU Yüksek Lisans Öğrencilerin İmam Hatip Liselerini Tercih Nedenleri ve Beklentileri (Erzincan Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
AHMET TORUN Yüksek Lisans Sivas Mihrapları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
AHMET TUNAHAN AKKAYA Yüksek Lisans İşletmelerde Sürdürüleblirlik Uygulamaları ve Finansal Performansın İncelenmesi: BİST'te Karşılaştırılmalı Bir Analiz
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
AHMET TURAN ÖZDİKİCİ Yüksek Lisans Türkiye'de Termal turizm Otel İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Yorumlarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
AHMET TURAN ÖZYALÇIN Yüksek Lisans Sivas İli Ortaokul Ve Liselerinde Çok Kriterli Karar Verme Problemlerinin Çözümüne Yönelik Otomasyon Geliştirme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
AHMET YELATAN Yüksek Lisans Cel'aleddin Es-Süyûti'nin El-İlk'ıl Fi İstinbâtı't Tenzil Adlı Tefsiri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
AHMET YÜKSEKTEPE Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
AHPER NURİ DELİCAN Yüksek Lisans Kamu Kurumlarının Sosyal Medya Paylaşımlarının Marka ve İmaj Yönetimi Açısından Rolünün İncelenmesi: Sivas Valiliği Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT TOKSARI
AKANDA ARTUT Yüksek Lisans Gelişmekte Olan Ülkelerde Lojistik Performansın Dış Ticaret Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
AKİF KARASU Yüksek Lisans Sosyo-Kültürel Şartların Fıkhi Hükümlere Etkisi (Mecelle ve Hukuku Aile Kararnamesi Bağlamında)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
AKİF KARATAŞ Doktora Mehmet Vehbi Konevi'nin Şerh'i Divan-ı Hafız'ı (Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
ALİ AYTAÇ Yüksek Lisans Amasya'da Yaşayan Çingenelerin Sosyo-Kültürel Özellikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
ALİ DEMİR Yüksek Lisans Şuara ve Neml Surelerinin Kıraat Farklılıkları Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
ALİ GEDİKLİ Yüksek Lisans 5. 6. 7. 8. Sınıf Müzik Müfredatı İçin Bilgisayar Destekli Müzik Eğitimi Ders Materyali
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR ÇELİK
ALİ GÜVEN Yüksek Lisans Yükseköğrenimde İç Kontrol ve Kalite Güvence Sistemi İlişkisi: Adıyaman Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ALİ KOCAMAN Yüksek Lisans Kullanımlar ve Doyumlar Kuram Bağlamında Z Kuşağının Sosyal Medya Kullanımı ve Bağımlılığının Sosyal ve Ekonomik Hayatlarına Olan Etkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜNEŞ
ALİ OĞLAK Yüksek Lisans Çağdaş Türk Resminde Kent Temalı Resimlerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
ALİ YILMAZ Yüksek Lisans Manayla Rivayet ile Fiillerin Hikayeyle Nakli (Karşılaştırmalı Bir Çalışma)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ALİME GÜL ERKAN Yüksek Lisans Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Beyaz Kod Uygulamalarına Bakış Açılarının İncelenmesi: Sivas 112 Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MISIRLIOĞLU
ALİRIZA BENEK Yüksek Lisans Portre Geleneğinde Yapı Elemanı Olarak Tekstil Ürünlerinin Kullanımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
ALPARSLAN BAKIRER Doktora Sağlık Hizmetlerinde Yalın Yönetim İlkelerinin ve Hedef Maliyetlemenin Birlikte Uygulanabilirliği: Sivas Numune Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
ALPASLAN KELLECİ Yüksek Lisans Okul Öncesi Dönemde Çocuğa Sahip Ailelerde Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Ebeveyn Farkındalığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEHBİ ÜNAL
ALPER KORKMAZ Doktora Ahlakta Niyet Sorunu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
AMİNE FEYZANUR AYDAR Yüksek Lisans Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Ünlü Kullanımının Tüketicilerin Satın Alma Davranışı Üzerine Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ANIL MERT Yüksek Lisans 20. Yüzyılda Sivas'ta Klasik Türk Musikisi Hayatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ARSLAN GÖZTEPE Yüksek Lisans Ahmed Avni KONUK
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ARZU ÜSTÜNALP Yüksek Lisans İş Gören Seçiminde İnsan Kaynakları Yöneticilerini Etkileyen Faktörler Dikkat Ettikleri Ölçütler ve Eğilimlerinin İncelenmesi:Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
ARZU YILMAZ Yüksek Lisans Görsel Medya Araçlarının Liseli Gençlerde Şiddet Eğilimine Etkisi:Sivas Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
ASEL KİRİŞ Yüksek Lisans E-Sağlık Okuryazarlığının Sağlıkta Sosyal Medya Kullanım Riski Algısına Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRAR YALTAGİL
ASİYE ÖZIŞIK Yüksek Lisans Osmanlı Toplumunda Adâb-ı Muaşeret
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
ASLI BAŞ Yüksek Lisans Türkiye'nin Gümrük Birliğine Girişi ve Tarım Politikaları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNUS EMRE BİROL
ASSAD ALDEN YOUSEF Doktora Arapça'da Mürekkep İsimler ve Kur'an'ın Son Sürelerindeki İrabı (28 Sure)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
ATAKAN TURGUT ÜREDİ Yüksek Lisans İstanbul'da Palaiologos Dönemi Mimarisi: Dehlizli Tip Kiliseler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
ATİKE FEYZA YAZICI Yüksek Lisans Toplumsal Değişme Sürecinde Değerler ve Liseli Gençlerin İnanç Algılarındaki Değişimi(Yozgat Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
AYAZ ASLAN ALMAZ Yüksek Lisans Eski Anadolu Toplumlarında Element Analiziyle Beslenme Üzerine Yapılan Çalışmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
AYBALA SELCEN DOYMUŞ Yüksek Lisans Cengiz Aytmatov ve Yaşar Kemal' in Romanlarında Tabiat
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ YILDIZ
AYBÜKE DURAN Yüksek Lisans Türkiye'de Harcama Üzerine Alınan Vergilerin Gelir Düzeyine Etkisinin Araştırılması ve Muhasebeleştirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVAL ELDEN ÜRGÜP
AYHAN BALTACI Yüksek Lisans Türkiye'de Göç Olgusu ve Göçün Kamu Maliyesi Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLİN ALTUN
AYHAN KALINER Yüksek Lisans Teknoloji Bağımlılığı Verilerinin Metin Madenciliği İle Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ALAN
AYHAN KARAMEŞE Yüksek Lisans Minimalist Sanatta Arınma Ve Arıtma Süreçleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
AYHET ATAY Yüksek Lisans İş Yükü Fazlalığı İle İş Aile Çatışması Arasındaki İlişki:Kamu Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma(MEB Ankara Merkez Teşkilatı Örneğinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
AYSU KÜBRA MAZLUM Yüksek Lisans Covid 19 ve Çalışma Psikolojisi İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
AYSU TARAKCI Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Oyun Bağımlılığı ve Narsizim Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI HASAN SAF
AYŞE ALTAN Doktora Özel Sektör İşletmelerinde Örgütsel Dışlanmanın Yengeç Sepeti Zihniyeti, İş Akış Deneyimi Ve İşte Var Olamama Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
AYŞE ATİLA Yüksek Lisans Arap Dilinde Öğelerin Taaddüdü (Çokluğu)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
AYŞE ÇELİK Yüksek Lisans Muhasebe Mesleğinde Uzmanlaşmanın Muhasebe Meslek Mensuplarının Bakışı Açısı İle Değerlendirilmesi: Tokat İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
AYŞE DEMİR Yüksek Lisans Gebelik Döneminde Kayıp Yaşamış Kadınların Yas Süreci ve Manevi Kaynaklarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
AYŞE GEZİCİ Yüksek Lisans Sivas Halfelik Mezarlığı Mezar Taşları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
AYŞE IŞIK Yüksek Lisans Mardin'de Yaşayan Mıhalmi Kültürü'nün Sosyal/Kültürel Antropoloji Açısından Kavramsal Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
AYŞE KAYA Yüksek Lisans Mezheplerin Ortaya Çıkışında Kültürün Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
AYŞE KAYER YOKUŞ Yüksek Lisans Ergenlerde Ölüm Kaygısının Manevi Kaynaklarla İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
AYŞE KEVSER BEKÇİ Yüksek Lisans 1582 Surname-i Humayun Minyatürlerinde Hareket Ve Devinimin Göstergebilimsel Çözümlemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
AYŞE KOCABAŞ Doktora Kuantum Açısından Nedensellik ve Mucize
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
AYŞE KOÇ Yüksek Lisans Çağdaş Sanat Pratikleri Bağlamında Kadın Sanatçılarda Ekolojik Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
AYŞE MİNE EĞÜZ Yüksek Lisans Kamu Diplomasisinde Küresel Bir Araç Olarak Sinema Endüstrilerinin Rolü:Hollywood,Nollywood,Bollywood,Çin ve Japon Sineması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
AYŞE NUR YÜCETAŞ Yüksek Lisans Bizans Maden Eserlerinde Anikonik Tasvirler: Amasya ve Sivas Müzelerinden Örnekler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
AYŞE ÖZER Yüksek Lisans Aliya İzzet Begoviç ve Eğitim Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
AYŞE ŞENER Doktora Muhammed B. Ahmed. B. Abdirrahman El-Hâşimi Et-Tilimsâni'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
AYŞE TAŞCI Yüksek Lisans Aile ve Akrabalar Arasındaki Mahremiyet Sınırları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
AYŞE TAŞTAN Yüksek Lisans Termal Turizm Potansiyeli Açısından Müşteri Deneyiminin İncelenmesi Sağlık ve Otel İşletmelerinin Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
AYŞE TEMİZKAN Yüksek Lisans Sabri F.Ülgener'de Zihniyet Meselesinin Sosyolojik Boyutları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
AYŞE ZÜLAL İBİLİ Yüksek Lisans Tüketicilerin İnstagram Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Dürtüsel Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
AYŞEGÜL ÇİFTÇİ Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren Çimento Şirketlerinin 2013-2019 Yılı Mali Tablolarının Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
AYŞEGÜL GÖKKAYA Yüksek Lisans Türkülerde Kadın Konumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi UĞUR BAŞARAN
AYŞEGÜL KARADAĞ Yüksek Lisans Türkiye'de Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Sorunlar: Mersin İlinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
AYŞEGÜL MAHİROĞULLARI Yüksek Lisans Türkiye'de Asgari Ücret Uygulamalarının Ekonomik Yapı Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYŞEGÜL SONKUR Yüksek Lisans Negatif Dışsallıkların Önlenmesinde Pigovian Vergilerin Etkinliği: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELÇUK BUYRUKOĞLU
AYŞEGÜL SOYDANER Yüksek Lisans Halikarnas Balıkçısı İle Buket Uzuner Romanlarında Türk ve Yunan Mitolojisinin İzlerini Sürmek
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ YILDIZ
AYŞEN DUMANLI Yüksek Lisans İşsizlikle Mücadelede İşsizlik Sigortası Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
AYTAÇ ANAK Doktora 18.Yüzyılın 2.Yarısında Ahkam Defterlerine Göre Karaman Eyaleti(1750-1775)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
AYTAÇ ÇUBUK Yüksek Lisans Hedonik ve Faydacı Tüketim Eğilimleri Bağlamında Bilgisayar Oyunları: Valorant Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI HASAN SAF
AYTEN KIYAK Yüksek Lisans Tüketicilerin Yeşil Pazarlama Ürünlerine Karşı Tutumlarının Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi Kayseri İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
AZİZ EMRE KANTAR Yüksek Lisans Dijital Uygulamaların Muhasebe ve Denetim Mesleğine Etkileri ve Muhasebe Hata ve Hilelerini Önlemedeki Rolü Üzerine Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
AZİZE KÜPCÜOĞLU Yüksek Lisans Hakkında Danışmanlık Tedbiri Kararı Verilmiş Olan Çocukların Umut Düzeyleri Ve Gelecek Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
AZİZE MEYANCI Yüksek Lisans Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Ritim Çalışmalarının Psikomotor Beceriler Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜRKER EROL
BAĞDAT OKUROĞLU Yüksek Lisans Görsel Sanatlarda İşci Beden
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
BAHADDİN ARSLAN Yüksek Lisans Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Alanında Çalışan Uzmanların Mağdurlara Yönelik Algılarını Etkileyen Faktörler ve Öneriler Sunulması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
BAHAR ADIGÜZEL SALA Sanatta Yeterlilik Türkiye'nin Halk Müziği Makamlarındaki Mikroton İçeren Dizilerin Klasik Gitara Uygulanması Ve Armonizasyonu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR ÇELİK
BAHAR ALPAT Yüksek Lisans Termal Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Bursa İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
BAHAR ATIMDAR Yüksek Lisans Sabahattin Ali'nin "Kürk Mantolu Madonna" Adlı Romanı Üzerinde Sözdizimi İncelemesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
BAHAR ÖZDEMİR Yüksek Lisans Covid-19 Pandemisinin Muhasebe Mesleği Üzerine Etkileri: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
BAHARGÜL ATAŞ Yüksek Lisans Bizans Anıtsal Resim Sanatında Doğa ve Öğeleri: Kariye Kilisesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERYEM ACARA ESER
BAHRİ FATİH TEKİN Doktora CDS Primleri ve Petrol Fiyatları Arasındaki Volatilite Yayılımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
BANU KONK Yüksek Lisans Avrupa Birliği Markası İnşa Etmede Yerel Topluluklarla Kültürel Diplomasi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT TOKSARI
BARIŞ ÖZKAN Yüksek Lisans Diyanet Yayını "Kur'an Yolu" Tefsirlerinde İman Esaslarının Ele Alınışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
BARLAS YILDIZ Yüksek Lisans Modern Sanattan Günümüze Boğa Figürünün Değişen Kurgusu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
BATUHAN AKYOL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVAL ELDEN ÜRGÜP
BATUHAN ERDABAK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
BAVER YAKAR Yüksek Lisans Emojilerin Sözlü ve Yazılı İletişimde Kullanıcılar Üzerindeki Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL DEMİRBAĞ
BAYRAM ÜNCE Yüksek Lisans Kuteybe B.Muslim ve Hayatı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
BAYRAM YALDIZ Doktora Covid-19 'un İşletmelerin Sermaye Maliyetleri ve Finansal Performanslarına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
BEDİR AYDIN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BEGÜM ŞEN Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Alanında Görev Yapan Akademik Personelin Finansal Okur Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
BEHÇET KALDIK Doktora Engelli Bireylerin Sosyal Dışlanma Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma İle Başa Çıkma Stratejileri:Tokat İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERCAN ŞAHBUDAK
BEKİR ANIL EREN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
BEKİR ASLAN Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğitim Düzeyleri ve Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEHBİ ÜNAL
BEKİR BEKDEMİR Yüksek Lisans Tevhid ve Nübüvvetin Akli Delille İspatı: Fahreddin Er-Razi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
BEKİR DEMİR Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
BELKIS KARAKULLUKÇU Yüksek Lisans Örgütlerde Hibrit Çalışma Sistemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
BENGİSU BUSE ELBİR Yüksek Lisans MÖ 2.Bin Yılda Camın Üretimi ve Kullanılan Malzemeler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
BENGİSU ÖZYİĞİT Yüksek Lisans Klasik Ve Romantik Dönem Bestecileri Açısından Piyano Eşliğinin Soloya Bağlılık Durumunun İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
BERFİN YARAR Yüksek Lisans Ergen Örnekleminde Sosyal Meday Bağımlılığı ile Müziğin Duygusal, Davranışsal Ve Bilişsel Kullanımı Arasındaki İlişkiler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ ERDAL
BERK EMRE ÖZÇELİK Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Potansiyelinde Metaverse: Sağlık Çalışanlarının Hazıroluşluluk Düzeylerinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
BERKAY ALTUNKILIÇ Yüksek Lisans 168 Numaralı Ankara Şer'iyye Sicili Transkripsiyonu Ve Değerlendirmesi (H.1192-1193-M.1778-1779)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEVLÜT DEDE
BERKAY PERÇİN Yüksek Lisans Geç Tunç Çağı'nda Batı Anadolu Madeni Eserleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
BERNA DAL Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlama Kapsamında Reklam Stratejilerinin Marka Bilinirliği Üzerindeki Etkisi:Hatay İli Tüketicileri Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ENGİN DURSUN
BERNA KETREZ Yüksek Lisans Çocuk İstismarı Konusunda YÖK Ulusal Tez Merkezi(UTM) Kayıtlarında Yayınlanan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
BETÜL ERKIRKLAR Yüksek Lisans Bir Sanatçı Pratiği Olarak Tuval Üzerine Devinim
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
BETÜL ERSOY Yüksek Lisans Peyami Safa'nın Attila Adlı Eserinin Sözlüğü ve Söz Varlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE KUTLAR
BETÜL GÖÇER Yüksek Lisans Kur'an'a Göre İnsandaki Tabi Eğilimler-İman İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
BETÜL KAMİL Yüksek Lisans Karar Teorisi Ve Çok Kriterli Karar Metodu İle Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM BABACAN
BETÜL ÖZDEN Yüksek Lisans Hafızlık Olgusu ve İnsan Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
BETÜL PAKOĞLU Yüksek Lisans Kadızâde Muhammed Efendi'nin "Mesail-i Ehl-i Sünne" Adlı Risalesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BETÜL SENA BIÇAKCIGİL Yüksek Lisans Sosyal Medya Üzerinden Din Eğitimi İmkanı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
BETÜL TUTAŞ Yüksek Lisans Uç Fikirler Bağlamında Feminist Kalmanın İmkanı Üzerine Bir Araştırma-Fenomenolojik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
BEYAZ IŞIK Yüksek Lisans SUÇ TEORİLERİ:KONTROL TEORİLERİ VE KONTROL TEORİLERİNİN TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI ÜZERİNDEKİ YANSIMALARININ İNCELENMESİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
BEYZA AKTÜRK Yüksek Lisans Bulanık ÇÇKV Yöntemleriyle LPI Kriterlerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ESRA AYDIN ÜNAL
BEYZA ETİZ Yüksek Lisans Pazarlamada Yeşil Boyama: BIST 30 Şirketlerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
BEYZA NUR GÜÇER Yüksek Lisans Kuzey Orta Anadolu Erken Demir Çağ Çanak Çömlekleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OLCAY ZENGİN KOŞAN
BEYZA NUR İLHAN Yüksek Lisans Meyve ve Sebze Artıklarından Süzen Poşet Bitkisel Çay Geliştirme Olanaklarının Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMRE HASTAOĞLU
BİLAL BAYRAK Yüksek Lisans Kur'an'ın Musaddik Olması Bağlamında Önceki Kitaplarla İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
BİLAL FURKAN PALA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
BİLAL YAVAN Yüksek Lisans Ozan Tevhidi'den Türkü Derlemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERDAL KURTÇU
BİRGÜL ANDİÇ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
BİROL DEMİR Doktora Kendini İşe Verememe Davranışı (Presenteizm) ile Örgüt Sağlığı Arasındaki ilişkide Sosyal Kaytarmanın Aracı Rolü: Erzincan İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
BUĞRA KAYAPINAR Yüksek Lisans Ortaçağ Türk Kültür Sanat ve Ticaretinde Kadının Rolü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
BUKET ALBAYRAK Yüksek Lisans Chantal Mouffe'nin John Rawis'ın Adalet Teorisi Üzerine Eleştirisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
BURAK AKPINAR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNUS EMRE BİROL
BURAK BULDUKOĞLU Yüksek Lisans 2017-2022 Yılları Arası Sivas İli 0-6 Yaş Dönemi Çocuk Aşılama Programı Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
BURAK BULMUŞ Yüksek Lisans Türkiye'de Mali Teşvikler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
BURAK BÜYÜKYAZICI Yüksek Lisans Eğitimde Dijitalleşme ve Gençler Üzerindeki Etkileri:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
BURAK GÜLMEZ Yüksek Lisans Covid 19 Sürecinde Çağrı Merkezlerinde İstihdam ve Çalışma İlişkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
BURAK KIRAL Doktora Türkiye ve amerika birleşik Devletleri'ndeki Siyasi partilerde Parti İçi Demokrasi Algılamaları Üzerine Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FAZIL YOZGAT
BURAK TÜRK Yüksek Lisans Çevre Sorunlarının Önlenmesinde Çevre Vergilerinin Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELÇUK BUYRUKOĞLU
BURAK YEŞİL Yüksek Lisans M.Zahid El-Kevseri'nin Hayatı,Eserleri ve Ehl-i Hadis'e Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
BURAK YILDIRIM Yüksek Lisans "Topçuluktan Fenn-i Remye Dair Ma'lumat-ı Esasiyye" Adlı Eserin Osmanlı Ordusundaki Yenileşme Hamleleri Bağlamında Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
BURAK YÖRÜK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
BURAK YÖRÜK Yüksek Lisans Çalışma Hayatında Yöneticiler ve Çalışanlar: X,Y ve Z Kuşağı Çalışanları ve Yöneticilerinin İş Hayatından Karşılıklı Beklentileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
BURCU AKTAŞ Yüksek Lisans Göç,Kimlik ve Aidiyet:Afganlar(Tokat İli Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
BURCU ERGÜL Yüksek Lisans Ku'an Kıssaları Bağlamında Eğitim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
BURCU İÇER Yüksek Lisans Öğrencilerin Alternatif ve Geleneksel Tıbba İlişkin Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesine Yönelik Nicel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
BURCU KARADUMAN Yüksek Lisans Feminist Anlatılarda Kuş Metaforu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
BURCU MANKAN Yüksek Lisans Asgari Ücret Politikalarının İstihdam ve İşgücü Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
BUSE GERİM Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. TUBA GÜLCEMAL
BÜKET ATAMAN Doktora Yeni İlm-i Kelamda Hikmet Kavramına Yaklaşımların Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
BÜNYAMİN GÖKDEMİR Yüksek Lisans Topsis Ve Vikor Yöntemi Kullanarak Alternatif Seçimi. Bir İşletmede Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
BÜŞRA BÜKE Yüksek Lisans Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanında Öğrenim Gören Öğrencilerin Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerilerinin Ölçülmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
BÜŞRA EMÜL Doktora Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlamaya Yönelik Algıların Hastanelerde Marka İmajı ve Müşteri Elde Tutma Faaliyetleri ile İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
BÜŞRA GÜLBİL Yüksek Lisans İsrail Milli Kütüphanesinde Bulunan Mecmua-i Gazeliyat-ı Türkiyye(1b-61b Varakları Arası Transkripsiyonlu Metin ve İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
BÜŞRA HATİCE BİÇGEL Yüksek Lisans Ahmedi'nin Divan'ında Tasavvuf
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
BÜŞRA KARADAĞ Yüksek Lisans Hz. Hasan ve Muaviye
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜŞRA KAYNARPINAR Yüksek Lisans Cemil Meriç'in Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜŞRA MERT Yüksek Lisans Kayıt Dışı Ekonominin Önlenmesinde Verginin Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GAZİ SONKUR
BÜŞRA NUR YILMAZ Yüksek Lisans Yeşil Finansın Uluslararası Yazında İncelenmesi: "Wos Veri Tabanında Bibliyometrik Analiz"
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA EYCEYURT BATIR
BÜŞRA ÖZTÜRK Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Duygusal Şiddete Maruz Kalma, Psikolojik Sağlamlık Ve İşte Üretkenlik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZEN GÜLEÇ
BÜŞRA SARIŞEN Yüksek Lisans Kokunun Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Etkisi: Konya İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT TOKSARI
BÜŞRA SEÇER Yüksek Lisans Suriyeli Göçmenlerin Çalışma Koşulları: Kırşehir İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
BÜŞRA SOBAY Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da İşlem Gören Bankaların Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Finansal Performans Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENGİN KARAKIŞ
BÜŞRA TEMÜR Yüksek Lisans İlk Dönem İslam Mezheplerinde Siyasi Radikalizm ve Arka Planı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
BÜŞRA YILMAZ Yüksek Lisans Dört Halife Döneminden Emevi Devletinin Sonuna Kadar Huzâ'a Kabilesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
BÜŞRA YİĞİTER Yüksek Lisans Hucûrat Suresinin Sosyal Ahlak Bağlamında Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP CERAN
CABİR ÇELİK Yüksek Lisans İbn Mace
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
CABİR ÇETİNKAYA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
CANAN MERCAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
CANAN MERCAN Yüksek Lisans Kadın Reklamlarında Kadın Temsilinin Dönüşümü: 8 Mart Reklamları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
CANAN YILDIRIM Doktora Modernleşme Döneminde Osmanlı'da Memuriyete Giriş
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
CANER GÜRBÜZ Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet ve Müzik Bağlamında Aysel Gürel
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DUYGU ULUSOY YILMAZ
CANER KEMAHLIOĞLU Yüksek Lisans 19 Y.Y'dan Günümüze Resim Sanatında Salgınlar ve Kıyamet Senaryoları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
CANSEL KIZILTEPE Yüksek Lisans Hizmet ve Sanayi Sektörlerine Duyulan Aşırı Güven Eğiliminin Test Edilerek, Endeks Getirisi İle İlişkinin İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ AKSOY
CANSU BATTAL Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Flört Şiddetine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
CELAL ÇELİKSU Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Deizme Olan Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
CELİL SANCAKTAR Doktora Muhyiddin Derviş'in Hayatı, İlmi Kişiliği ve İrabu'l - Kuran ve Beyanuhu Adlı eserinin Arap Dili ve Belagati Açısından Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
CEM GÖKTUĞ Yüksek Lisans Derin Öğrenme Yöntemleriyle Parkinson Hastalığı Teşhisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
CEMALETTİN ÇAĞRI KARADAĞ Yüksek Lisans Popülizm Kavramının Türkiye'de Sağ ve Sol Siyasi Partiler Özelinde Tezahürleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH ERTUGAY
CEMİL KIZILOĞLU Yüksek Lisans Emeviler Döneminde Sakifliler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
CEMİLE ÇANAK Yüksek Lisans İkiz Açık Sorununun Çözümünde Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
CEMİLE TABUR Yüksek Lisans Z Kuşağının Mahremiyet Algısı Ve Sosyal Medyadaki Yansıması-Tiktok Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
CEMRE ŞEYMA KAPU Yüksek Lisans Belirsizliğe Karşı Tahammülsüzlüğün Deprem Yaşantısı Bağlamında İncelenmesi:24 Ocak 2020 Elazığ Depremi Sonrası Kurulan Geçici Konaklama Merkezleri Örneklemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
CENGİZHAN ARSLAN Yüksek Lisans Hükümlerim İyileştirilmesinde ve Topluma Kazandırılmasında İş Yurtları Kurumunun Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELÇUK BUYRUKOĞLU
CENNET DEMİR Doktora Dijital İnsan Kaynakları Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Malatya İli Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
CEYDA TOKER Yüksek Lisans İnsan Bulutu ve Türkiye'de Uygulanabilirliği Üzerine Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
COŞKUN KEKEÇOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İle Personel Memnuniyet İlişkisinin İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK YASİN YILDIZ
ÇAĞATAY YAPICI Yüksek Lisans Dünya Ekonomik Sıralamasında İlk 20 Ülkenin Lojistik Performans Endekslerinin Makro Ekonomik Veriler İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
ÇAĞLA TOKGÖZ Yüksek Lisans Dijital Emek İle Sosyal Medya Bağlamında Tüketicinin Değişen Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT TOKSARI
ÇETİN KAPLAN Doktora 19. Yüzyılın İlk Yarısında Tokat
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GALİP EKEN
DAHAR KARTAL Yüksek Lisans Maturidilikte İnsan Fiilleri Anlayışı: Ebü'l-Muin Nesefi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
DAHİYE KARAGÜLLE Doktora 18.Yüzyılda Divriği Kazası(1731-1744)(Fiziki,İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
DAMLA ALTUN Yüksek Lisans "Beden" KAvramı Üzerinden Batı Siyasal Paradigmasının Sorunsallaştırılması: Agambenci Bir Analiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH ERTUGAY
DAMLA ARBAÇ Yüksek Lisans XIX. Yüzyılda Sivas'ta Ticaret Mekanları: Bedesten Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
DAMLA İNAN Yüksek Lisans Elektronik Veri Alışverişi İle Mal ve Hizmet Siparişi Alan Girişimcilerin İncelenmesi:Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
DAMLA KAYDAN Yüksek Lisans Konservatuar Türk Müziği Bölümü Öğrencilerinin Yetenek Sınavlarına Hazırlık Süreçlerinin İncelenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKTÜRK ERDOĞAN
DEMET GÜR Yüksek Lisans Şaban Teoman Duralı'nın Din Felsefesi Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
DERYA ÖZGÜLER Doktora Yasal Düzenlemeler ve Muhasebe Standartları Açısından Değerleme: Benzerlikler, Farklılıklar ve Mali Tablolara Yansıması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
DERYA SAĞLIK Yüksek Lisans Petrol Fiyatlarının Bazı Hisse Senedi Gruplarına Etkisinin Eşbütünleşme Analiziyle Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
DİDEM DEMİR Yüksek Lisans Gıda Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Tedarikçi Seçimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ALPTEKİN ULUTAŞ
DİDEM GÜLTEKİN Doktora Hastanelerde Paket İşlem Fiyat Uygulamasının Hedef Maliyetleme Ve Değer Mühendisliği Açısından Değerlendirilmesi: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
DİLA KOCABAY Yüksek Lisans Türkçe Sözlük'te Çatı Açısından İşaretlenmiş Fiiller
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
DİLAN BALİ Yüksek Lisans Bilinçaltı İmgelerinin Türk Resim Sanatına Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
DİLAN TÜRK Yüksek Lisans Bina Yönetimi: Site Yönetiminde Halkla İlişkiler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
DİLARA AKAN Yüksek Lisans Hedonik Tüketim ve Anlık Satın Alma Davranışında Sosyal Medyanın Rolü: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT TOKSARI
DİLARA YEŞİLYURT Yüksek Lisans John Locke'ta Kişisel Özdeşlik Problemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÖKTEN
DİLEK DOĞAN Yüksek Lisans Sağlık Sektöründeki Serbest Meslek Mensubu Bireylerin Yatırım Tercihlerinde COVİD-19'un Etkisi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ AKSOY
DİLEK KIRMIZI Yüksek Lisans Meslek Liselerinde Etik ve Mesleki Etik Konusu Üzerine Bir İnceleme: Gümüşhane İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
DİLEK ÖZKAN Yüksek Lisans Çevre Eğitimi Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB) Dersleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
DOĞAN KELAM Yüksek Lisans Foodstagramming Motivasyonları İle Seyahat Kararları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
DÖNDÜ ÇİĞDEM Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmen'in İman Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
DUYGU GÜNGÖR Yüksek Lisans Batı Felsefesinde Felsefe-Tarikat İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
EASSA ABRAHEM Doktora Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Cürrani ve Belagatla İlgili Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
EBRAR KILINÇ Yüksek Lisans Katılım ve Mevduat Bankalarının Farkındalık Düzeylerinin Karşılaştırılması: İç Anadolu Bölgesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EBRU DEVECİ Yüksek Lisans Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve Biz İnsanlar Adlı Eserinin Söz Varlığı Bakımından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HATİCE KUTLAR
EBRU KARADAĞ Yüksek Lisans Malatya Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
EBRU TANER Yüksek Lisans Türkiye'de 1960-2001 Yılları Arasında Uygulanan Kalkınma Politikalarının Küreselleşme Bağlamında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNUS EMRE BİROL
EBUBEKİR HANÇER Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Hasta Memnuniyeti Ve Algıladıkları Kalite Açısından İncelenmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
EBUBEKİR YILMAZ Yüksek Lisans 7 Numaralı Sivas Şer' iyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEVLÜT DEDE
EBUZER RESULOĞLU Yüksek Lisans Cerir B. Abdullah El-Beceli (r.a.)'nin Hayatı ve Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
EDA ARSLAN Yüksek Lisans Kültürel Süreklilik Ve Yozlaşma Bağlamında Türk Halk Müziğinde Düzenleme (Cover Versiyon) Kavramı: Aşık Mahzuni Şerif Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
EDA BAŞAK YILDIRIM Yüksek Lisans Finansal Gelişme İle Yenilebilir Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki: Seçili Ülkeler Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
EDA BİÇER Tezsiz Yüksek Lisans Sağlık Personellerinde Görülen Meslek Hastalıkları ve Alınacak Önlemler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
EDA GÜNEŞ Yüksek Lisans Tekno-Stres'in Tükenmişlik ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Sivas İli Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
EDA KAYA Yüksek Lisans Höyüklerdeki Mimari Kalıntılara Yönelik Konservasyon Uygulamaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OLCAY ZENGİN KOŞAN
EDA NUR AKPINAR Yüksek Lisans Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki 65 Yaş Üzeri Yaşlılarda Memnuniyetin Müşteri Sadakatine Etkisinin Değerlendirilmesi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MISIRLIOĞLU
EDANUR SAĞIR Yüksek Lisans Görme ve Ortopedik Engele Sahip Olan Bireylerin Evlilik ve Yaşamında Yaşadığı Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Adana İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEHBİ ÜNAL
EFRAYİL EROĞLU Yüksek Lisans Fenni Divanı'nın Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
EFSAL AŞIK Yüksek Lisans 134 Numaralı Şer'iyye Sicili (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
ELİF BARDAK Yüksek Lisans Osmanlı Devleti Darphanelerinden Tunus Darphanesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
ELİF ÖZDEMİR Yüksek Lisans Madımak Otu Etrafında Oluşan Folklor
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ÇELİK
ELİF ÖZDEMİR Yüksek Lisans Pierre Bourdiev'nün Habitus Kuramı Bağlamında Kırsaldaki Genç Yoksulların Eğitim Hayatı (Sivas İli Zara İlçesi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVDA MUTLU
ELİF TELKEŞ Yüksek Lisans İmamı Rabbanide Hizmet Tasavvuru
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ELİF YEŞİLTAŞ Yüksek Lisans Hizmet Sektöründe Tüketicilerin Marka Tercihlerinin Belirlenmesi: Sürücü Kursu Tercihlerine İlişkin Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
ELİF YILDIRIM Yüksek Lisans Akıllı Telefon Kullanımı Bağımlılığının İletişim Becerilerine Etkisi:Adıyaman Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
ELİFE SAKARYA Yüksek Lisans Pierre Bourdieu'nun Habitus Kuramı Bağlamında LGS'nin Hazırlık Sürecinin Sosyolojik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVDA MUTLU
EMEL KARAKAŞ Yüksek Lisans Biyografi, Edebiyat ve Sosyal Hayata Katkılarıyla Nevsaller ( Nevsal-i Asr, Musavver Nevsal-i Meşahir, Nevsal-i Nisvan,Nevsal-i Malumat,Nevsal-i Ragıp,Nevsal-i Edebi)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
EMİNE ARSLAN Yüksek Lisans Şer Zannedilenlerin Hayırla Sonuçlanmasının Kur'an Bağlamında Değerlendirilmes
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP CERAN
EMİNE HATUN ÖZKAN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında Temel Psikolojik İhtiyaçlar İle İş Doyumu Arsındaki İlişki: Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZEN GÜLEÇ
EMİNE ÖZCAN Yüksek Lisans Sağlıkta Sessiz İstifa Eğiliminin Nedenleri ve Çözüm yolları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRAR YALTAGİL
EMİNE PELİN KARACA Yüksek Lisans Sivas Efsane ve Masallarında Mitolojik Unsurlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞULE GÜMÜŞ
EMİNE YAVUZ Yüksek Lisans Peygamber Dualarının Psikolojik Tahlilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
EMİR GÜVEN Yüksek Lisans 2018 Ortaokul Müzik Müfredatının Uygulanabilirliği Konusunda Öğretmen Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GAMZE KURTÇU
EMİRHAN AKBAŞ Yüksek Lisans İmam Maturidi'nin Te'vilatu'l-Kur'an'ın'da Ahiret Olgusuna Yaklaşımı (İspatı, Hikmeti ve Etkileri Bağlamında )
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
EMRAH BAŞÖREN Yüksek Lisans Türkiye'de Enflasyon Hedeflemesinde Enflasyonu Etkileyen İç Ve Dış Faktörlerin Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
EMRAH ENDER ARZUMAN Doktora Hatay Samandağ Arap-Alevi ( Nusayri) Müzik Kültürü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA KAÇMAZ
EMRAH TİMORÇİN Yüksek Lisans Urartu Devleti Savunma Mimarisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ AY ŞAFAK
EMRAH TUNÇ Doktora Anadolu Sahası Türk Halk Hikayelerinde Erkeklik Temsilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZKUL ÇOBANOĞLU
EMRE ARSLAN Yüksek Lisans Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ve Benlik Algılarının Online Alışveriş Niyetleri Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
EMRE ÇINAR Yüksek Lisans Muhasebe Bilgi Sisteminin İşletme Yönetim Kararları Üzerine Etkisi: Sivas OSB' de Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
EMRE ÇINAR Yüksek Lisans Dış Ticaret Vergilerinin Ekonomik Etkisi ve Türkiye İncelemesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELÇUK BUYRUKOĞLU
EMRE KALKAN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanı Hasta İletişim Sürecinde İzlenim Yönetimi Tekniklerinin Kullanımı: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
EMRE TOPAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
EMRE YÜKSEK Yüksek Lisans Nesnelerin İnterneti Çerçevesinde Üzerine Makine Öğrenmesi Sisteminin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ENDER GÜVEN Yüksek Lisans Kayseri Türkülerinin Müzikal Analizi (Bünyan, Pınarbaşı, Develi Örneği)
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
ENES ATILGAN Yüksek Lisans İlk Halka Arz Olan Şirketlerde Getiri Performanslarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
ENES DARENDELİ Yüksek Lisans Gelişmiş Dünya Endeksleri ve Borsa İstanbul Endeksi Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
ENES KARABULUT Yüksek Lisans Arap Dilinde Müfred ve Müfred Olarak Tevil Edilen Yapılar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ENES UMUTCAN KAYNAR Yüksek Lisans Çocuk Hakları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
ENGİN GÜL Yüksek Lisans Ankilozan Spondilit ve Eski Anadolu Toplumlarındakı Dağılımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL
ENVER ÇELİKSU Doktora *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ENVER OKUTAN Yüksek Lisans Sanatsal Tasvirde Yalınlık
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AZAMET
ERAY YILMAZ Yüksek Lisans Ceyb-i Hümayun Defterlerine Göre Cuma Selamlığı Yolunda Osmanlı Sultanları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
ERCAN KARABEY Yüksek Lisans Sivas Kangal Balıklı Kaplıca Tesislerinin Sağlık Turizmi Potansiyelinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
ERDAL DEMİR Doktora Bankaların Risk Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
ERDAL KURTÇU Sanatta Yeterlilik Wieniawski Re Minör Op.22 Numaralı Keman Konçertosunun Müzikal Ve Teknik Analizi
Tez Danışmanı : Prof. EROL BAŞARA
EREN GÜRBÜZ Doktora Bağlam Merkezli Tefsir Metodu: El-Vahidi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
EREN YILDIRIM Doktora 1950-1980 Arası Türk Romanında Soylu Eşkıya
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
ERHAN KOÇER Yüksek Lisans Yol Kenarı Denetim İstasyonlarının Görevleri, Sorunları, Çözüm Önerileri ve Sağlık Ekonomisine Katkıları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
ERHAN YAPRAK Yüksek Lisans Kuantum Fiziği Işığında Değişen Bilim Anlayışı ve Sosyoloji Bilimine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
ERKAN ÖZPINAR Yüksek Lisans Covit Ve Devlet Anlayışları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
EROL GENCER Doktora Sosyal Pazarlama Anlayışının Sağlık Sektöründe Uygulanmasının Karma Yöntemle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT TOKSARI
ERSAN BİÇKİOĞLU Yüksek Lisans Ekonomik, Demografik ve Coğrafi Özelliklerin Özel Hastanelerdeki Bütçe, Planlama ve Verimlilik Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi: Özel Bir Sağlık Grubu Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
ERSEGÜN KILIÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
ERSİN BONCUK Yüksek Lisans Akıllı Kent Uygulamalarının Sosyolojik İncelemesi (Sivas Kent Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
ERTAN AKKİŞİ Yüksek Lisans Alevi Öğrenci ve Velilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Bakışları (Kangal Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
ESENGÜL SALİHOĞLU Doktora Türkiye'de Bankalardaki Farklı Kredi Türüne Göre Banka Kredi Kanalı: Bilanço Düzeyinde Panel Veri Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
ESMA GÜNEŞ Doktora Maturidi'nin İtikadi Fırkalara Karşı Geliştirdiği Diyalektik (Te'vilatü'l-Kur'an Özelinde)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
ESMA KARACA Yüksek Lisans Sosyal Medya Pazarlama Algısının Marka Deneyimi Üzerindeki Etkisi: Sivas İli Tüketicileri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
ESRA BOZKAYA Yüksek Lisans Türk Siyasetinin 1970-1980 Arası Dönemdeki Polis Teşkilatının Türk Romanına Yansıması(1980-2000)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ YILDIZ
ESRA ERASLAN Yüksek Lisans Eski Anadolu Toplumlarında Şiddet Olgusu ve Oylum Höyük(OTÇ) Örneklemi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL
ESRA GÜÇLÜ Yüksek Lisans Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Hayatı, İlmi Kişiliği, Eserleri ve "Cami-ul Mütûn" Adlı Eserinin Mezhepler tarihi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
ESRA KARAKUŞ Doktora Şemseddin Sivâsi'nin Menâkıb-ı Çehâr- Yâr-ı Güzin Adlı Eseri(İnceleme-Metin-Tenkitli Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ESRA NARİN Yüksek Lisans Müslüman Türk Devletlerinde Kardeş Katli ve Hukuki Tahlil
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
ESRA ÖZKAN ÖNEM Yüksek Lisans Termal Tesislerdeki Yiyecek İçecek Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
ETEM ERHAN UYGUNUÇARLAR Doktora 19.Yüzyılda Anadolu'da Eşkiyalık Olayları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
EVCAN İZYURDU Yüksek Lisans Sivaslı Numan Efendinin ve İtikat Risalesinin Fıkıh Açısından değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
EYLEM ÇALIŞKAN Yüksek Lisans Kuriki Höyük İskeletlerinin Dental Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL
EYÜP ELVAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
EYYÜP BALKAYA Yüksek Lisans Döviz Kuru Dalgalanmalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi ve Türkiye örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
EZGİ EYLEM ORKUN Yüksek Lisans Kültür Endüstrisi Bağlamında Neşet Ertaş: Kırşehir Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN HURİ YİĞİT
FADİME GEDİK Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Çalışanlarında Örgütsel Bağlılığın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
FADİME GÜVENDİ Doktora Gösterişli Tüketim Eğiliminin Gelir Grupları Temelinde İncelenmesi: Bir Aracılık Analizi Uygulaması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİT BARDAKÇI
FADİME NUR ŞİMŞEK Yüksek Lisans Tüketim Toplumunun Bir Unsuru Olarak Çizgi Filmlerde Güzellik Algısının Sunumu: Winx Dünyası Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI HASAN SAF
FATIMA TUĞÇE UÇAR Yüksek Lisans Farabi ve Thomas Aquinas'da Mutluluk Kavramı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ÖZALP
FATİH BULUT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
FATİH DOĞAN Yüksek Lisans Amasya İl Halk Kütüphanesi'ndeki Fıkıh Eserlerine Dair Çalışma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
FATİH ERTURHAN Yüksek Lisans Yeminli Mali Müşavirler ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Sosyal Güvenlik Sistemindeki Yeri ve Önemi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
FATİH KILIÇDERE Yüksek Lisans 179 Numaralı Edirne Şeri'yye Sicili Transkripsiyon ve Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
FATİH KIRMALI Doktora Tarihsel Arka Planı İle Oğuz Şivelerinde Çatı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
FATİH KORKMAZ Yüksek Lisans Seferilikle İlgili Rivayetlerin Tahriç ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
FATİH MEHMET YAVUZ Yüksek Lisans Türkiye'de Sürrealist Resmin Dünü Bugünü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
FATİH ÖZER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
FATMA AKÇA Yüksek Lisans Türkiye'de Genç İşsizlik Sorunu ve Genç İşsizliği Belirleyen Faktörler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞERİFE MERVE KOŞAROĞLU
FATMA ATAMTÜRK Yüksek Lisans Orhon Türkçesi İle Yeni Uygurcanın Söz Varlığı ve Söz Yapımı Bakımından Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
FATMA BETÜL AYDIN Yüksek Lisans Merginani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAHRAMAN
FATMA KARAKAŞ Yüksek Lisans Sivas Ziya Bey Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 3965 Numaralı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
FATMA KELEPÇE Yüksek Lisans Türkiye'de Cari Açığın Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Maliye Politikaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. COŞKUN KARACA
FATMA KOÇ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Tanrı Tasavvuru ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
FATMA NUR AĞKAYA Yüksek Lisans Turist Rehberlerin Mobil Rehber Uygulamalarına Yönelik Tutumları ve Mesleki Kaygılarına Etkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERKAN SAĞLIK
FATMA NUR ÇOBAN Yüksek Lisans Osmaniye İli Eski Mezarlıkları ve Kitabeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
FATMA TAKMAZ Doktora İslam Suçu Önler Mi?Malatya Orta Öğretim Okullarının Karşılaştırılmalı Bir Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖZDEN ÖZBAY
FATMA TOPÇU Doktora Sosyal Medyada İnşaa Edilen Sanal Kimlikler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
FATMA YASAK Yüksek Lisans Servet Malumat Gazetesi (301-401. Sayılar) İnceleme ve Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
FATMA YILDIZ Yüksek Lisans Tevhid ve Ahlak İlişkisi: Hz. Yusuf Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
FATMA ZEHRA KESKİN Yüksek Lisans 20'li - 40'lı Yaşlı Kadınlarda Dindarlık ve Haset Arasındaki İlişkiye Psikolojik Bir Yaklaşım (Düzce İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
FATOŞ TAŞTAN Yüksek Lisans Genç Tüketicilerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Algısının Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM AKBULUT DURSUN
FERHAT ELBAY Yüksek Lisans İbnü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
FERHAT ELİBOL Yüksek Lisans Sultanu'l-Ulema Bahaüddin Veledve El-Maarif İsimli Eserleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
FERHAT POLAT Yüksek Lisans Safvan B. Ümeyye'nin Hayatı, Kişiliği ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
FERİDE TUR Yüksek Lisans Kadınlarda Dindarlık ve Narsizm
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
FEVZİYE KARADAŞ Doktora 15. Yüzyıl - 18. Yüzyıl Osmanlı Siyasal Dili ve Kavramları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH ERTUGAY
FEYZA EYCEYURT Yüksek Lisans Bankalarda Sermaye Türüne Göre Finansal Performanstaki Farklılıkların CAMELS Yaklaşımıyla İncelenmesi: Türk Mevduat Bankacılığında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
FİRGAT BOLTÜRK Yüksek Lisans Enerji Ticaret Merkezi Olma Sürecinde Türkiye'nin İzlediği Politikaların Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KAYA
FUAT ÇAMLIBEL Yüksek Lisans BIST'te İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
FUAT FERİT YAZAR Doktora İşletmelerde Örgüt Kültürünün Yenilikçi İş Davranışlarına Etkisi: (TR 83 Bölgesi Teknopark İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
FULDEN ÇOŞKUN Yüksek Lisans Türkiye'deki Genç İşsizlik Sorunu ve Üniversite Mezunu Gençlerin Çalışma Hayatına Geçişindeki Yaşadığı Sorunlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HALİS BAŞEL
FULYA ÖZDEMİR Doktora Osmanlı Devleti'nde Baltacı Ocağı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
FURKAN AKBAŞ Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Profili Araştırması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
FURKAN AVCI Yüksek Lisans Kıraatler Açısından Al-i İmran Suresi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
FURKAN CEYLAN Yüksek Lisans İran'da Eğitim ve Dini Eğitim
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
FURKAN ÇELİK Yüksek Lisans Covid-19 Pandemisi Sırasında Yürütülen Uzaktan Eğitimin Müzik Öğretmenliği Öğrencilerinin Piyano Becerilerine Olan Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF ÖZGÜL
FURKAN ERPOLAT Yüksek Lisans Tüketicinin Satın Alam Eğilim Bağlamında Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Aracı Kuruluşların Web Sitelerinin Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE GENÇ KAVAS
FURKAN ERTÜRK Yüksek Lisans Sanatta Maske İkonografisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
FURKAN GİRGİN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
FURKAN ÖZCAN Yüksek Lisans Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜNYAMİN DEMİRGİL
GAMZE BOZKULAK Doktora Değerler ve İşletmelerde İşgören Hırsızlığı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GAMZE ÇELİKER Yüksek Lisans Sanat Tarihinde Ağlayan Kadın İmgeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
GAMZE ÇINAR Yüksek Lisans Tüketicilerin Dijital Pazarlama Tutumlarının Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
GAMZE KAHRAMAN Yüksek Lisans Metin Madenciliği İle Kripto Para Yorumlarının Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ALAN
GAMZE KARA Yüksek Lisans Âşık Hüseyin Şemkirli'nin Şiirleri(Çeviri Yazı,Aktarma ve Dil Bilgisi İncelemesi)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR BALCİ
GAMZE KARADAĞ Yüksek Lisans Sivas'ta Çermik Kültürü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR BAŞARAN
GAMZE KURTÇU Sanatta Yeterlilik Lied Sanatında Modülasyon İçin Kullanılan Ortak Akorların Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
GAMZE TOSUN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
GAYE ATEŞ Yüksek Lisans Sağlık Yöneticilerinde Algılanan Örgütsel Desteğin Verimlilik Üzerine Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MISIRLIOĞLU
GAZİ KIRMIZIGÜL Yüksek Lisans Mantık ve Dini İlimler İlişkisi Bağlamında Mantık-Fıkıh İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
GAZİ KIRMIZIGÜL Yüksek Lisans Gazali'nin Mantık Anlayışı Üzerine İbn Sina Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
GENCER OLGAÇ Yüksek Lisans Müşteri Deneyimi ile Marka Sermayesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Espressolab Markasında Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
GHULAM QADER QURBANI Yüksek Lisans Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri Sivas Organize Bölgesindeki Firmalar Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
GİZEM KİPER Yüksek Lisans Telcüt Ağzının Eski Türkçeye Göre Söz Varlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
GİZEM ÖLMEZ Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Çalışan Kadınlarda İş-Aile Yaşam Dengesi Üzerine Bir Araştırma (Tokat Merkez İlçe Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
GONCA TUFAN Yüksek Lisans Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye'nin Dış Ticaretine Etkisinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HAKAN TÜRKAY
GÖKHAN ÖZBEK Doktora Haşimi Emir Osman Sivasi'nin Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
GÖKTUĞ KAPTAN Yüksek Lisans Bütüncül Kanal Pazarlama ve Ulusal Konfeksiyon Mağazaları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ RIZA İNCE
GÖNÜL TAŞCI Yüksek Lisans Hz. Muhammed (S.A.V) Akrabaları ile İlişkileri
Tez Danışmanı :
GUNEL ISAYEVA Yüksek Lisans Türkiye' de Yabancı Gelin Olmak: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL ÖZTÜRK
GURBET ERSOY Doktora Klasik Türk Müziğinde En Sık Kullanılan Üç Çalgının Hicaz Makamına Ait Üç Farklı Form Örneği İle Otonom Sinir Sistemi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ ERDAL
GÜL ÇİSEM ERDEM DURAN Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kullanımı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
GÜLAY BAŞ Yüksek Lisans Hz. Muhammedin İfdade Hürriyetine Verdiği Değer
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ENBİYA YILDIRIM
GÜLCAN KESERCAN OFLAZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GÜLCAN KESERCAN OFLAZ Yüksek Lisans Makyevelist Pazarlama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
GÜLCAN YAZAR Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DİLEK ŞAHİN
GÜLDANE BİTER Yüksek Lisans Akıl-Nakil Bağlamında Husun-Kubuh Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
GÜLDANE KURUÇAY Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
GÜLHAN ALKAN Yüksek Lisans Kars Müzesi'nde Bulunan Bizans ve Bizans Sonrası Hıristiyanlara Ait Maden Eserler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
GÜLHAN ERDOĞAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
GÜLHAN KARABULUT Yüksek Lisans Sivas Kangal İlçesi Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NESLİHAN HURİ YİĞİT
GÜLİSTAN EKMEKÇİ Doktora Kıssâ-i Hurûc-Kerden-i Malik Ecdâr Bin Hâris Nechi Radıyallahu Anh
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
GÜLİSTAN EKMEKÇİ Doktora Kıssa-i Huruc-Kerden-i Malik Ecdar Bin Haris Nechi Radıyallahu Anh
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA SEFA ÇAKIR
GÜLİSTAN KIZILENİŞ Doktora Aristotales ve İbn Sina Felsefesinde İrade-Eylem İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ÖZALP
GÜLNAZ KILIÇ ÖZKAYNAR Doktora İşgören Performansını Belirleyen Faktörlerin Etki Düzeyleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
GÜLNİHAL KURT Yüksek Lisans Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin ve Misafirlerin Covid-19 Pandemi Kurallarına Uyumu: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DİLEK ŞAHİN
GÜLSÜM ÇİÇEK Yüksek Lisans Şiddet Olgusu Bağlamında Çocuk İmgesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
GÜLSÜM GÜLER Yüksek Lisans Ölü Gömme Gelenekleri Işığında Batı Anadolu Bölgesinde Miken Kültürü Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
GÜLSÜM KÖMÜRCÜ Yüksek Lisans Muhyiddin El-Kafiyeci (879-1474) ve En-Niseb li Ehli'l-Edeb Adlı Eserinin Arap Dili ve Belagati Açısından İncelenmesi ve Eserin Tahkiki
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
GÜRKAN BAHAR Yüksek Lisans Türkiye'de Gerçek Ötesi Siyasal İletişim Uygulamaları: 2019 Yerel Seçimlerinin Sosyal Medyada Propoganda ve Söylem İnşasının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
HABİBE EKER Yüksek Lisans Arendt'ci Perspektiften Türkiye'de Siyasal Şiddet Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
HABİBE ŞURA ÖZER Yüksek Lisans Covid-19 Pandemi Sürecinin Aile Nitelikleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER YUDULMAZ
HABİP ÖZTÜRK Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HACER ALBAYRAK Yüksek Lisans Püriten Bağnazlığın Anatomisi: The Witch Filmi Üzerine Göstergebilimsel Bir Çözümleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OZAN ÖZPAY
HACER ÖZTÜRK Yüksek Lisans Kadın İstihdamı Ve Türkiye'de Kadın İstihdamını Etkileyen Faktörlerin Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞERİFE MERVE KOŞAROĞLU
HACI HASAN İÇLİ Doktora Dördüncü Ordu-Yu Hümayun (Anadolu Ordusu)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HACI İSMAİL DOĞAN Doktora İmam Maturidi ve Nureddin Es-Sabuni'nin Nübüvet Anlayışlarının Mukayesesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
HAKAN AYDIN Yüksek Lisans Keçecizâde İzzet Molla'nın Tanzimat Arifesinde Bir Islahat Düşüncesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
HAKAN GÖKÇE Yüksek Lisans UMKE Sağlık Gönüllülerinin Gönüllülük MotivasyonununAraştırılması: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
HAKAN GÖKKAYA Yüksek Lisans Şehidi Divani (İnceleme - Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
HAKAN İÇER Yüksek Lisans Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sivas'ın Sağlık Turizmi Potansiyelinin Farkındalık Düzeylerinin Araştırılması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
HAKAN POLATGİL Yüksek Lisans Elektronik Ortamda Yapılan Şikayetlerin Metin Madenciliği İle Analizi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ALAN
HAKAN TAŞTAN Yüksek Lisans Türk Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının ÇKKV Teknikleriyle Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
HAKTAN DURSUN Yüksek Lisans Kamusal Halkla İlişkiler Perspektifinden Twitter Kullanımı: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
HALE SERT Yüksek Lisans Yerelden Evrensele Yeni İran Sinemasının Kültürel Kodları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ONUR TAYDAŞ
HALİL ATALAY Yüksek Lisans Covid-19 Pandemisi Üzerine Aşıların Etkisi: Şarkışla İlçesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
HALİL BALOĞLU Yüksek Lisans Aliyyü'l-Kari'ye Göre İman ve Küfür
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
HALİL CEYLAN Yüksek Lisans İstismarcı Yönetim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
HALİL ÇİZMECİ Yüksek Lisans Trabzon Gülbahar Hatun Cami ve Türbesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
HALİL İBRAHİM GENCER Yüksek Lisans Türkiye'deki Sigorta Şirketlerinin Karlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi;BIST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
HALİL İBRAHİM KAYA Doktora Erken Uyarı Sistemleri Yardımıyla Krizlerin Öngörülebilirliği: Türkiye ve ABD İçin Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUAMMER ŞİMŞEK
HALİL İNALĞAÇ Doktora İbn Abdilberr'in Şerh Metodu(El-İstizkar Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
HALİL UTKAN Doktora Osmanlı İktisat Zihniyetinin Oluşumunda Tasavvuf Ahlakının Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEZGİN ZABUN
HALİME ÖDÜL Yüksek Lisans Hitit Kenti Sarissa-Kuşaklı'nın Görünürlük Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OLCAY ZENGİN KOŞAN
HALİT KALLİ Doktora Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık ve Paranormal İnanç İlişkisinde Eleştirel Düşünmenin Rölü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
HAMZA CEMCİR Yüksek Lisans Tevfik Soyata'nın Hayatı Eserleri ve Bestelerinin Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH TÜYSÜZ
HANDE ÇAĞAN Yüksek Lisans Vergi Sisteminde Elektronik Belge Uygulamalarında Geçişin Önemi, Muhasebe Düzenine Etkisi ve Bu Uygulamaların SMMM'ler Açısından Değerlendirilmesi: Sivas'ta Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
HANİFE ŞEN Doktora 19. Yüzyılda Osmanlı Coğrafyasında Boyacılık ve Boyahaneler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HARUN POLAT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
HASAN AÇIKGÖZ Yüksek Lisans Zeytinli Ada İnsanlarının Morfometrik Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FADİME SUATA ALPASLAN
HASAN AKTAŞ Yüksek Lisans Çağdaş Tefsirlerden Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HASAN BASRİ GÖKTEPE Yüksek Lisans Mustafa Kutlu'nun Hikayelerinde Din Eğitimi Açısından Olumlu Modeller
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
HASAN ÇELİK Yüksek Lisans Çağan Irmak Sinemasında Korku Öğelerinin Kullanımı: Kabuslar Evi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
HASAN KARA Yüksek Lisans Geçmişten Günümüze Sivas Cami-i Kebir(Ulu Cami)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEVLÜT DEDE
HASAN POLAT Doktora Almanya'da DİTİB Bünyesinde Görev Yapan Din Görevlilerinin Manevi Rehberlik Hizmetleri (Kuzey Ren Vestfalya Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
HASAN SAMİ YURDAKUL Yüksek Lisans Doğu Karadeniz' de Atmacacılık Geleneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADİL ÇELİK
HASAN YAKUP AKSOY Yüksek Lisans Tüketicilerin Satın Alma Davranışına Gösterişçi Tüketim Eğiliminin Etkisi: Beyaz Eşya Sektöründe Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİT BARDAKÇI
HASAN YASİN ÜNLÜ Yüksek Lisans Sağlık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Beyin Göçüne İlişkin Tutumları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
HATİCE DEMİR Yüksek Lisans İlahi Vahiy Işığında Müslüman Kadının Şahsiyeti ve Şahsiyete Taalluk Eden Hak ve Sorumlulukları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
HATİCE KÜTÜKDE Yüksek Lisans Hadislere Göre Kadının Kocasına İtaat Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HATİCE ÖZMEN Yüksek Lisans Sektörel İşsizlik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HACI AHMET KARADAŞ
HATİCE ŞEYMA ÖZKAYNAKCI Yüksek Lisans Endüstriyel Pazarlama Alanında Marka Genişlemelerinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
HATİCE TOKER Yüksek Lisans Fen Lisesi Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ile İlgili Duygu ve Düşünceleri (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HATİCE TÜFEKCİ Yüksek Lisans Divan Edebiyatında Manzum Silsile-Nameler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
HATİCE ÜZÜMCÜ Yüksek Lisans Sağlıkta Şiddet: Manisa Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MISIRLIOĞLU
HATİCE YILDIRIM HAYKIR Yüksek Lisans Hekimlerin Göç Etme Motivasyonları, Yaşam ve Kariyer Memnuniyetlerinin Göç Etme Niyetleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
HATİCE YILMAZ Yüksek Lisans Tüketici Davranışları Ve Dokunsal İletişim(Haptik)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
HAVVA ÇERÇİ ŞAHİN Yüksek Lisans Dijital Bankacılığın Gelişimi ve Bankalar Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
HAYDAR ASAN Doktora Macera Turizmi Çalışanlarının Mesleki Kişilikleri Çerçevesinde Gösterdikleri Duygusal Emeğin İş Tatminine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN TAĞRAF
HAYDAR KAFA Yüksek Lisans Yunus Emre Divanı'nda Yardımcı Fillerle Yapılan Fiil Çekimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
HAYRİ UÇAR Yüksek Lisans İslam Ceza Hukukuna Temel Teşkil Eden Hırsızlık Suçu İle İlgili Hadislerin Tahric ve Tahlilleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
HAYRULLAH GÜLİSTAN Yüksek Lisans Teknolojik Gelişme ve İnovasyonun Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi:OECD Ülkeleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUBA GÜLCEMAL
HAYRULLAH KURBAN Yüksek Lisans Antik Çağ Savaş Aletleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. CENKER ATİLA
HAYRUN BÜŞRA ÖZAYDIN Yüksek Lisans İslam Aile Hukuku Bağlamında Sefihin Tasarrufları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
HAYRUNNİSA BAYAT Yüksek Lisans Adil Ticaret Bilgisi ve Sivas Organik Gıda Pazar Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RAHİM ARSLAN
HAYRUNNİSA HAYTA Doktora İşraki Ontolojiye Sabiliğin Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ÖZALP
HAYRUNNİSA HAYTA Yüksek Lisans Gnostik Bir Akım: Valentinyanizm
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
HİKMET ALTUNÇİZME Yüksek Lisans Abbas Sayyar Romanlarında Marksist Öğeler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSMET EMRE
HİLAL BİÇKİOĞLU Yüksek Lisans Muhasebede Yeni Uzmanlık Alanları Kapsamında Çere Muhasebesinin, İşletme Giderleri ve Performansı Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
HİLAL ÇOBAN Yüksek Lisans Kredi Yurtlar Kurumunda Diyanet İşleri Başkanlığı Tarafından Yürütülen Manevi Rehberlik Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
HİLAL DER Yüksek Lisans FENİLKETONÜRİ TANISI KONULMUŞ HASTALARIN VE AİLELERİNİN BESLENMEYLE İLİŞKİLİ ETİKET OKUMA FARKINDALIĞI
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
HİLAL İŞLER Yüksek Lisans İla Hadisesi Bağlamında Hz. Muhammed'in Aile Hayatında Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Yolları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
HİLAL KAYA Yüksek Lisans Ambalajlı Gıda Ürünlerinde Kullanılan Gıda Katkı Maddelerinin Okuryazarlık Düzeyine İlişkin Bir Araştırma: Giresun İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
HİLAL KESKİN Yüksek Lisans Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
HİLAL KOLAK Yüksek Lisans Türkiye'de İhracatın Enflasyon Üzerindeki Arz Daraltıcı Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
HİLAL ÖZDEMİR Yüksek Lisans Osmanlı Dönemi'nde Gürün İlçesi ve Eserleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
HİLAL POLAT Yüksek Lisans Ölümün Habercisi Olduğu Düşünülen İnançlar ve Ölüm Sonrasında Yas Tutma Sürecinin Antropolojik Olarak İncelenmesi:Sivas/Gürün Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
HİLAL SENA CEBECİ Yüksek Lisans Yetişkinlerde Maneviyatın Erteleme Davranışı ve Yetersizlik Duygusuyla İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
HİLAL TUNA Yüksek Lisans Tiyatro Gazetesi İnceleme, Tahlili Dizin, Seçilmiş Metinler ve Karikatürler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ YILDIZ
HİLAL ÜNER Doktora Osmanlı Devleti'nin İlhak Sürecinde Kırım Politikası(1774-1783)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
HUMEYRA ŞAHİN Yüksek Lisans İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Başarılarının Karşılaştırılması ve Başarılarına Etki Eden Faktörler:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HÜLYA TÜGEN Yüksek Lisans DKAB Öğretmenlerinin Ders İşleme Yöntem Ve Teknikleri(Ergani Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜMEYRA GÖRGÜLÜ Yüksek Lisans Erken Dönem Tasavvuf Klasiklerinde Kabz ve Bast: 4.-5. Yüzyıllar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
HÜMEYRA GÜNDÜZ Yüksek Lisans Yaz Kur'an Kurslarının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerine Katkısı (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
HÜSEYİN ÇINAROĞLU Yüksek Lisans Yusuf Ziya Yörükan
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
HÜSEYİN ERDİN Doktora A Mixed-Method Study Of Student Perspectives Of Feedback And Process Writing
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEDAT BAY
HÜSEYİN HASTE Doktora Sürekli Olasılık Dağılımları İçin Uyum İyiliği Testlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
HÜSEYİN KALPAK Yüksek Lisans Bakillani
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
HÜSEYİN ÖZAKÇAKOCA Yüksek Lisans Türk Sosyolojisinde Alman Etkisi(İstanbul İktisat Fakültesi Ekolü)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
HÜSEYİN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Türkiye'de Bütçe Açıklarının Enflasyon Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
HÜSEYİN SERDAR RAMAZANOĞLU Yüksek Lisans 2008 Avrupa Borç Krizinin Aşılmasında Otomatik Dengeleyicilerin Rolü Ve Türkiye Ekonomisine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
HÜSEYİN USLU Yüksek Lisans Ebeveynlerin Evli Çocuklarının aile Yapısına Müdahalesi ve Çiftlerin Aile Aidiyeti ve Mutluluk Düzeyi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
HÜSNÜ ÖTÜN Yüksek Lisans Akkirmani Mehmet Efendi'nin Cüz-i İrade Görüşü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
IRAZ POLAT Yüksek Lisans Mehmet Rüstem Raşit Efendi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
IRAZ POLAT Yüksek Lisans İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinde Merhamet Değerinin Tasavvufi Açıdan Değerlendirilmesi (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE MİNE AKAR
IŞIN YÜKSEL Doktora Şemseddin Sivâsî'nin Menakıb-ı Çehar-ı Yâr-ı Güzin Adlı Eseri (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
İBRAHİM AFŞİN Yüksek Lisans Muhafazakar Otel Müşterilerinin Otel İşletmesine Yönelik Algıları: Antalya İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERKAN SAĞLIK
İBRAHİM ERSÖZ Yüksek Lisans Seyyid Hüseyin Nasr'da İslam Sanatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
İBRAHİM ETHEM DEMİREL Yüksek Lisans Sporda Dijitalleşme ve Gazetecilik Pratikleri: Vole Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
İBRAHİM İŞCAN Doktora Turizm Tüketicilerinin Sanal Gerçeklik Algılarının Davranışsal Niyetlerine Etkisinde Teknoloji Kabul Düzeylerinin Aracı Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
İBRAHİM KAAN AKGÜN Yüksek Lisans Ashab-ı Kehf(Yedi Uyurlar) Hikayesinin Sanattaki Yansımaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
İBRAHİM KORKMAZ Doktora Nev'i Yahya Efendi'nin Varlık ve Bilgi Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
İBRAHİM TUNA ÇINAR Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık ve Motivasyonunun İş Görenin Performansına Etkisi: Hizmet sektöründe Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
İDRİS SAĞLIK Yüksek Lisans Kader ve İnsan Özgürlüğünün Maturidi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İDRİS SELİM AYDIN Yüksek Lisans Kazım Uz'un Hayatı, Çalışmaları Türk Din Musikisi Formlarında Bestelediği Eserlerin Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH TÜYSÜZ
İHSAN ÖZATA Yüksek Lisans Mustafa Paşa(Sinasos) Konut Mimarisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
İHSAN ÜNLÜ Doktora Aşık Davut Sulari'de Uluhiyet Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
İKBAL KÖSE Yüksek Lisans Soyut Resim Mavi Anlatılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
İKLİMA KAYA Yüksek Lisans Z Kuşağının Metaverse'e Yönelik Algılarının İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI HASAN SAF
İLAYDA AKDUMAN Yüksek Lisans Kayseri İli ve Çevresinde Yaşayan Çerkeslerin Hayatlarındaki Geçiş Safhalarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Antropolojik Açıdan İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÇAĞDAŞ DEMREN
İLAYDA ARSLANTÜRK Yüksek Lisans Zaman Serileri Analizinde Gri Modellerin Karşılaştırmalı Uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERKAN TAŞTAN
İLAYDA BİLGİ Yüksek Lisans Bankacılık Sektöründe Çalışan Kadınların İş Doyumu ve Aile Uyumu Arasındaki İlişki (Kayseri Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
İLHAN KARAHAN Doktora Öğretmenlik Meslek İmajının İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
İLHAN KARAKAYA Yüksek Lisans Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Açısından Asgari Ücret
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MAHMURE EŞGÜNOĞLU BULMUŞ
İLKER TAŞKIN Tezsiz Yüksek Lisans Sosyal Medyanın Küresel ve Siyasal Eylemler Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
İLKNUR ALUÇ Yüksek Lisans İslam Hukukunda Mürtedin Tasarrufları (Aile Borçlar Hukuku Özelinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
İLKNUR AYDIN Yüksek Lisans Mihri Hatun ve Leyla Hanım Divanlarında Sevgilinin Güzellik Unsurları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
İLKNUR ŞANLIGİL Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren Metal Ana Sanayi Sektöründeki Şirketlerin 2015-2019 Yılı Performans Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
İLYAS GEDİK Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Vergi Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Rolü Üzerine Sakarya İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZNUR ARSLAN
İPEK YEŞİLTAŞ Yüksek Lisans Sanatçıların Kedileri Ve Eserlerine Yansımaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÜLŞAH ÖZDEMİR
İREM YILMAZ Yüksek Lisans Mobil Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Tutumların Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencelerine Yönelik Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
İRFAN EMRE ÇELİK Yüksek Lisans Kırsal kalkınma Yatırımları Destekleme Programı Başvurularında Kullanılan Yardımcı Yazılımların İncelenmesi ve Yeni Bir Yardımcı Yazılım Önerisi (AB-IPARD ve KKYDP Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MESUT POLATGİL
İRFAN ŞAKAR Yüksek Lisans Çağdaş Bir Yönetim Tekniği: Dijital Liderlik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
İSA ÖZKOL Yüksek Lisans Hz. Peygamberin Nübüveti İfasındaki Beşeri Yönü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
İSA UÇAR Yüksek Lisans İslam Mezheplerine Göre Tövbe
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
İSMAİL CAN DÖŞKAYA Yüksek Lisans Faruk Şahin'in Hayatı, Eserleri ve Türk Musikisine Dair Değerlendirmeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
İSMAİL DOĞAN Yüksek Lisans Sivas' ta Muhasiplik Kurumu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EMRAH TUNÇ
İSMAİL KAYA Doktora Arap Gramerinde Mübteda ve Haber
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
İSMAİL ÖZEN Yüksek Lisans Mustafa bin Abdurrahman İzmiri ve Ümdetül Furkan fi İlmil Kur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
İSMİHANNUR SEVDİ KAYA Yüksek Lisans Elbistan Karahöyük 2015-2019 Yılı Kazılarından Ele Geçen Demir Devri' ne Ait Kemik ve Taş Eserler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
JALE BOZKURT Yüksek Lisans Borsa İşlemlerinde İnsan Yanlılıklarını Temel Alan Bir Ajan Temelli Öğrenme Modeli Önerisi: Meta Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
KAAN KAVAK Yüksek Lisans Yeniçağ Osmalı Ekonomisinde Hassa Madenleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
KAAN YAVUZ Yüksek Lisans Tüketicinin Online Yemek Siparişlerine Yönelik Tutumlarının Ölçülmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RAHİM ARSLAN
KADER İKİZ Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinde Dijital Oyun Bağımlılığı Psikolojik İyi Oluş Ve Dindarlık (Ankara Üniversitesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
KADİR KILIÇ Yüksek Lisans Tecvid İlmi ve Ahkamı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
KADİR YILMAZ Doktora 1556 Tarihli Muhammediye'de Oğuz Türkçe'sinin Ses ve Şekil Bilgisi Değişmeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BİLAL YÜCEL
KADRİYE DOĞANYİĞİT Yüksek Lisans Arap Dilinde Kalp
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
KAĞAN YILDIRIM Yüksek Lisans Kamu Çalışanlarının Sağlıklı Yaşam Biçimine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
KAMİL CEYLAN Yüksek Lisans Hz. Peygamber Döneminde Pazar ve Bağlantılı Hadislerin Thrici ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
KAYHAN AKINCI Yüksek Lisans Kur Riskinin Firma Performansına Etkisi: BİST Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
KELEŞ ŞAHİN Yüksek Lisans Kur'an'da Korku ve Kaygı Kavramları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
KEMAL ÇİLTAŞ Yüksek Lisans 10 Numaralı Sivas Ahkam Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi(1-196. Sayfalar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
KEMAL DEMETÇİÇEK Yüksek Lisans Yerli Turistlerin Sosyal Pazarlama Açısından Afet Bilincinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SELÇUK YASİN YILDIZ
KEMAL GÖK Yüksek Lisans Uhud Şehitleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
KENAN SAVAŞ Doktora Otodidaktizm Bağlamında Roman Toplumunun Müziksel Kimliği: Ankara Ve İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA HİLMİ BULUT
KERAMETTİN GENÇ Yüksek Lisans Kuran
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
KEREM GÖRKEM MADEN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİT BARDAKÇI
KEREM GÖRKEM MADEN Yüksek Lisans Çalışanların Esnek Çalışma Düzenlemelerine İlişkin Tutumlarının Algıladıkları Sosyal Kaytarma Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİT BARDAKÇI
KERİM DEMİREL Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
KEVSER EMİNE USTA Yüksek Lisans Şiddet Mağduru Kadınların Profil Çalışması: Tokat/Erbağ Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. VEHBİ ÜNAL
KEVSER ERŞAN Doktora *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
KIVILCIM GİZEM ERDOĞAN Yüksek Lisans Ayşe Benek Kaya' nın "Tıngır Mıngır-Kaynağından Sivas Masalları" Adlı Eserindeki Masalların Tip ve Motif İncelemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NİLGÜN TÜRKMEN
KORAY KARABULUT Doktora Tüketici Davranışı Bağlamında Batıl İnançların Sağlık Turizmi Seçimleri Üzerine Etkileri: Sivas İlindeki Kaplıcalar Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
KORKUT HAN TÜMER Yüksek Lisans Paganizm Ve Monoteizmin Din Ve Tanrı Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
KORKUT HAN TÜMER Yüksek Lisans Telekomunikasyon Üzerine Lojistik Süreçler ve Veri Lojistiği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
KRESHMA SULEYMAN Yüksek Lisans Yulduzlar İziden İsimli Şiir Antolojisi Bağlamında Afganistan Özbek Türkçesi (Aktarma, Ses ve Şekil Bilgisi İncelemesi)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR BALCİ
KÜBRA BEDEL Yüksek Lisans Sivas ve Divriği Kale Kazılarında Ele Geçen Boyalı Kazıma Seramikler (12.-14. Yüzyıllar)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
KÜBRA BÜRKE Yüksek Lisans Çevresel Sorunlar Ve Yenilenebilir Enerji Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HACI AHMET KARADAŞ
KÜBRA ÇELİK Yüksek Lisans Kış Turizminde Deneyimsel Pazarlamanın Müşteri Memnuniyetine ve Tavsiye Etme Niyetine Etkileri: Erciyes Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
KÜBRA ERTÖR Yüksek Lisans Sanatta Yapı Elemanı Olarak Kemik
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
KÜBRA EŞEMEN Yüksek Lisans İmam Gazali'nin İhya-ı Ulumid-Din Adlı Eserinde Psikolojik Kavramlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
KÜBRA GÜÇYETMEZ KIRCA Yüksek Lisans Amasya Gökmedrese Cami Tarihlendirme Önerisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
KÜBRA KURUCAÖZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
KÜBRA NUR AKDENİZ Yüksek Lisans Gastronomi ve Aşçılık Eğitimi Alan Öğrencilerde Yiyecek Neofobisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
KÜBRA SÜZGEN Yüksek Lisans Batı Dillerinden Türkçeye Geçen Kelimelerde Anlam Değişimleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
KÜBRA TARIKAHYA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
KÜBRA ÜSTÜNER Yüksek Lisans Süleyman Ateş'in Yüce Kur'an Çağdaş Tefsirinde Kıraatlara Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
LEYLA BAHAR GÜRSOY Yüksek Lisans 5018 Sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Bir Dönemlik Muhasebe Sürecine Yönelik İşlem ve Uygulamalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
LOKMAN MUHSIN YUSUF Doktora Kur'an'ı Kerim'de Hz. Musa Kıssasında Geçen Talebi İnşai Üsluplar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
LÜTFULLAH AKBURAK Yüksek Lisans Klasik Dönem Osmanlı Eğitim Sisteminin Anadolu ve Balkanlar Mukayesesi:Sivas ve Üsküp Örneği
Tez Danışmanı : Yrd.Doç. MEVLÜT DEDE
M.ASHRAF YAQOOBI Yüksek Lisans Türkiye Otomotiv Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin 2014-2018 Dönemi Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
MAHMUD ESAD BAL Yüksek Lisans Arif Nihat Asya'nın Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
MAHMUT CEYHAN Doktora Kutbüddin Şirazi'nin Varlık ve Marifet Düşüncesinde Tasavvuf
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MAİDE TAŞ Yüksek Lisans İşletmelerin Uluslararasılaşma Stratejilerinin Ters Lojistik Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi: Sivas İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
MAKHABAT AKYLBEKOVA Yüksek Lisans Cengiz Aytmatov'un "Dağlar Devrildiğinde" Romanındaki Edatlar ve İşlevleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
MANSUR ÇALIŞKAN Yüksek Lisans kamu hizmetlerinde etkinlik anlayışı ve bunun bir aracı olarak halkla ilişkiler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MAŞİDE ÖZDENOĞLU Yüksek Lisans İslam Ahlak Felsefesinde Erdem Teorisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FEVZİ YİĞİT
MAYA BUKET ÇELİK Yüksek Lisans Örgütsel Vatandaşlık ve İş Tatmini
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
MEDİNE ÇİÇEK Yüksek Lisans Hasan Hilmi Edirnevi'nin Eserlerinde Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE MİNE AKAR
MEHDI OKTAY Doktora Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Mesleğinde Etik Sorunların Kaynakları,Sonuçları ve Sosyal Adalete Etkisi Açısından TR51 Bölgesindeki SMMM ve YMM'ler Üzerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MEHMET AKAR Yüksek Lisans Elbistan Karahöyük 2015-2019 Yılı Kazılarından Ele Geçen Demir Devrine Ait Süs Eşyası ve Ağırşaklar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
MEHMET AKİF KARACA Yüksek Lisans Çağdaş Sanat Pratikleri Bağlamında Glokalizm(küyerelleşme)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
MEHMET AKİF ÖZAYDIN Yüksek Lisans Abdullah B. Cash'ın Hayatı ve İslam Tarihi'ndeki Yeri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
MEHMET BARAN Yüksek Lisans Bahailikte İnanç Esasları ve tanrı Tasavvurunun Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MEHMET EMİN HAN Yüksek Lisans Arap Dilinde Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MEHMET EMİN HAN Yüksek Lisans Abbas Hasan ve En-Nahvü'l-Vafi Adlı Eserinde İstişhadda Bulunduğu Şiirler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
MEHMET EMİN KAPLAN Yüksek Lisans Ortaokul ve İmam Hatip Okullarında Okutulan Seçmeli Peygamberimizin Hayatı Dersinin Değerlerin Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi (Niğde İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
MEHMET EMİN TÜRKLÜ Doktora Osmanlı Ekonomisinde Pazarlar ve Panayırlar(1500-1750)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZAFER KARADEMİR
MEHMET EMRE AKBULUT Yüksek Lisans Hastaya Refakat Edenlerin Konaklama Ve Diğer İhtiyaçları: Refakatçi Otelleri Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
MEHMET EMRE TORUN Yüksek Lisans Anadolu Geç Miyosen Bovidae Faunası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
MEHMET GÜMÜŞ Yüksek Lisans Ömer Nasuhi Bilmen
Tez Danışmanı : Doç. HALİS DEMİR
MEHMET HANİFİ KÜRKÇÜ Yüksek Lisans Türk Aydınında Millilik Sorununun Orhan Türkdoğan Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
MEHMET KARAPINAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MEHMET KIRMIZIGÜL Yüksek Lisans Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'de "Mutlak İtlakı Üzere Cari Olur. Eğer Nassan Yahut Delaleten Takyid Delili Bulunmaz İse Kaidesi" ve İslam Hukukuna Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
MEHMET OĞUZ PERÇİN Yüksek Lisans Sağlık Personellerinin Sağlık Hizmetlerindeki Kalite Algısı Ölçeği Geliştirilmesi ve İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
MEHMET ÖZTÜRK Doktora Faaliyet Tabanlı Bütçeleme ve Bir Hizmet İşletmesinde Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. Mustafa KISAKÜREK
MEHMET SAVAŞ Yüksek Lisans Dini Okuryazarlığının Değerlendirilmesi Açısından PISA(Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MEHMET SEL Yüksek Lisans Osmanlıca Kaleme Alınan Akaid Risaleleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
MEHMET SELVİ Yüksek Lisans Nu'man B. Beşir'in Hayatı ve Faaliyetleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MEHMET ŞEFİK KAYMAZ Yüksek Lisans Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğunun Vicdan Stresi ve İş Stresine Etkisinin Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
MEHTAP ÖZDEMİR Yüksek Lisans Vergi Uyumunun Sağlanmasında Kullanılan (Bilecek) Davranışsal Araçlar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLİN ALTUN
MEHVEŞ HAKSEVER Yüksek Lisans Kış Turizmi Merkezlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
MELEK GÜRLER TOSUN Yüksek Lisans Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Sosyokültürel ve Psikolojik Uyumlarının Kültürleşme Teorisi Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GÖKHAN KURT
MELEK NEHİR Yüksek Lisans BIST Turizm Sektöründe Yer Alan İşletmelerin Pay Getirileri Arasındaki Etkileşim Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
MELİH TAŞTAN Doktora Din Felsefesi Açısından Yakın Ölüm Deneyimleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HASAN ÖZALP
MELİHCAN ÖZPAÇA Yüksek Lisans Halkla İlişkiler Ve Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Jandarma Genel Komutanlığı Twiter Kullanım Pratikleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
MELİKE DOĞAN Yüksek Lisans Milenyumdan Günümüze Otobiyografik Bellek Ve Müzik Terapisi Üzerine Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ ERDAL
MELİKE ELİF SARIOĞLU Yüksek Lisans Pandemi Sürecinde Tele Çalışan Kadınların Yaşadıkları Sorunlar:Sivas İlinde Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AHMET UTKU ERDAYI
MELİKE KOÇ Yüksek Lisans Çalışan Bağımlılığı ve Motivasyonunun İşletme Performansına etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
MELİKE KUZU Yüksek Lisans 4 - 6 Yaş Kuran Kurslarından Veli Beklentileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
MELİKE OKUTANSOY Yüksek Lisans Şor Ağzının Eski Türkçeye Göre Söz Varlığı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
MELİKE ÖZDEN Yüksek Lisans Termal Turizm İşletmelerinde Hizmet Alan Orta Yaş Bireylerde Beslenme ve Fiziksel Aktivite Durumu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURCAN BAĞLAM
MERT AKSOY Yüksek Lisans Lisede Alınan Kodlama Eğitiminin Müzik Eğitimindeki Başarıya Ve Yaratıcılığa Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR ÇELİK
MERT CAN KISA Yüksek Lisans Yerli Turistlerin Algıladıkları Destinasyon İmajının Turist Memnuniyeti ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Üzerine Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DİLEK ŞAHİN
MERT SUSUR Yüksek Lisans Tüketicilerde Marka Nefretinin Boyutları ve Sonuçları Üzerine Ampirik Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
MERVE BAĞCİVAN Yüksek Lisans Kütahya Zeytinoğlu Hakl Kütüphanesindeki 320 Numaralı Şiir Mecmuası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATİH RAMAZAN SÜER
MERVE BÖREKÇİ Yüksek Lisans Nurettin Topçu'da Dini Düşünce Boyutu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MERVE GÖK Yüksek Lisans İstatistikte Aykırı Değer Tespit Yöntemleri: Ekonomik Özgürlükler Verisi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
MERVE GÜL ŞARALDI Doktora Feminist Teoloji Bağlamında Kutsal Kitap Yorumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
MERVE İYİDOĞAN Yüksek Lisans Kevni Ayetlere Getirilen Bilimsel Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
MERVE KOŞAR Yüksek Lisans Evde Sağlık Hizmetlerinde Bakım Verenlerin Yaşadıkları Psikolojik Rahatsızlıklar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH MISIRLIOĞLU
MERVE ŞİMŞEK Doktora Dijital Medyada E-Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlıklı Olma Kültürü ve Sağlık Kontrol Odağı Arası İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
MERVE ULUS Yüksek Lisans Tasvir Sanatında Hale ve Sembolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
MERVE VURAL Yüksek Lisans SMMM'lerin Davranışsal Muhasebe Perspektifinde Meslek Etiği Algıları Üzerine Bir Araştırma: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
MERVE YAZICI Yüksek Lisans Kişiliğin Gıda Neofobisi Üzerine Etkisi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMRE HASTAOĞLU
MERVE YETİM Doktora Yahudilikte Kohenlerin "Aşırı Yorumlama" Geleneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
MERYEM KALE Yüksek Lisans Türk Halk Kültüründe Bitkiler:Sivas Örneğinde Halkbilimsel Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM DEMREN
MERYEM ŞİMŞEK Yüksek Lisans Hazini'nin Hayatı Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
MESUT AYDIN Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Dini Yasaklarla İlgili Tutum ve Okul İklimine Uyum Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
MESUT BAYRAK Yüksek Lisans Ortaöğretim Seviyesinde Muhasebe Eğitimi Almış Öğrencilerin Yükseköğretim Programlarında Muhasebe ve Finans Derslerindeki Tutum ve Başarılarının Tespiti ve Diğer Öğrenciler ile Karşılaştırılması : Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
MESUT ÇITAK Doktora Türkiye Selçukluları Döneminde Kale Kuşatmaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
METE FETİ GÖKTÜRK Yüksek Lisans Örgütsel Küçülme Stratejisinin Geride Kalanlara Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HİLAL ERTURHAN IŞKIN
METEHAN AĞKAVAK Yüksek Lisans Türk İş Hukukunda İbraname
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi KÜBRA DEMİR
METEHAN ÇİPİL Yüksek Lisans Mehmet Şevki Eygi'nin Hayatı, Eserleri ve İslam Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
METİN KAÇMAZ Yüksek Lisans Giresunlu Mustafa EREN Efendi'nin Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
MEVLÜDE KARABULUT Yüksek Lisans Necip Fazıl Kısakürek ve Din Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MEVLÜDE ŞEYDA KARADAĞ Yüksek Lisans 2008 Küresel Kriz Sonrası Türkiye'de Ekonomik Büyüme, İşsizlik Ve Enflasyon İlişkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF DEMİR
MİNE TORAMAN Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da İşlem Gören Ana Metal Sanayi Firmalarının Finansal PerformanslarınınÇok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENGİN KARAKIŞ
MOHAMMAD AJGHIF Doktora Memlukler Dönemi Müsta'rib Türk Tarihçilerin Eserlerindeki Türkçe Kelimeler: Tarihu'l el-Fahiri Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUHAMMED ALİ GENÇ Doktora Kırsal Kalkınma Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Finansmanı ve Alternatif Bir Finansman Yöntemi Önerisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVAL ELDEN ÜRGÜP
MUHAMMED DEMİR Yüksek Lisans Yerel ve Ulusal Siyasette Aşiretlerin Rolü: Şanlıurfa Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
MUHAMMED EMİN DİNÇ Yüksek Lisans Ortaokul Öğrencilerinde Anne-Baba Tutumunun Dini Yönelimleri Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
MUHAMMED EMİN EFE Yüksek Lisans Anayasalar Bağlamında Sivil Toplum Olgusu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
MUHAMMED EMİN ŞİMŞEK Doktora Göçmenlerin Sosyo-Kültürel Uyumunda Din Eğitiminin Rolü ( Gaziantep'teki Suriyeli Göçmenler Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUHAMMED ERKAM DOĞAN Yüksek Lisans Kripto Para Piyasası ve Taraftar Tokenleri: Sivas İlinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BARIŞ AKSOY
MUHAMMED İLKER ŞAHAN Yüksek Lisans Karma Frekanslı Verilerle Regresyon Analizi ve Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN TÜRKAY
MUHAMMED İNCE Yüksek Lisans Aliye İzzet Begoviç'in Çağdaş İslam Düşüncesindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MUHAMMED KARACA Yüksek Lisans Cabir B. Abdullah'ın Hayatı ve İlmi Şahsiyeti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MUHAMMED SUBAŞI Yüksek Lisans Yoksullukla Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü: Sivas İli Merkez İlçe Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT GÜLDİKEN
MUHAMMED TANRIVER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
MUHAMMED YILDIRIM Doktora Neoliberalizmin Yarattığı Belirsizlikler ve Sosyal Yaşam
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER YUDULMAZ
MUHAMMET İKBAL BOZKAYA Doktora Muhammed Hüseyin Tabatabai'nin El Mizan Fi Tefsiri'l Kur'an Adlı Tefsirinde Kur'an İlimleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
MUHAMMET ÖZTÜRK Yüksek Lisans Baha Said'in Hayatı, Eserleri ve Dini Düşüncesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
MUHSİN AYDIN Doktora Kur'an-ı Kerim'de Ta'kib Üslubu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜLEYMAN KOÇAK
MUNIRA QAYUM Yüksek Lisans İran ve Osmanlı Arasındaki Karşılıklı İstihbarat Faaliyetleri(1839-1876)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
MURAT DELİBAŞ Yüksek Lisans Bir Deneysel Arkeoloji Çalışması:Antik Yunan ve Roma'da Mekanik
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERDENER PEHLİVAN
MURAT DEMİR Doktora Yazıcıoğlu Muhammed
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
MURAT DURGUN Doktora Paternalist Liderliğin Mesleki Canlılığa Etkisinde Çalışan Mutluluğunun Aracı Rolü: Hizmet İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
MURAT DUTAL Yüksek Lisans Türk Toplumlarında Yardımlaşma Geleneği (Bir Örnek: Sivas Belediyesi-Hayat Ağacı Derneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
MURAT KARADORUK Yüksek Lisans Türkiye'de kamu hizmeti algısında değişim ve E-Devlet uygulamaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
MURAT KARAKAŞ Yüksek Lisans Niksar Bölgesi Özelinde Alevi İtikadı ve Ritüelleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
MURAT KARTAL Yüksek Lisans Mehmed Fuad Köprülü'nün Klasik Türk Edebiyatı Hakkındaki Bazı Makaleleri (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM CEYHAN
MURAT KAYA Yüksek Lisans Abdurrauf Efendi'nin Fetva Defterleri ve İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi (205-284. Sayfalar)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAVAŞ KOCABAŞ
MURAT KAYA Yüksek Lisans Ömer Fehmi Oyal' ın Romancılığı ve Romanları Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSMET EMRE
MURAT KEMERCİ Yüksek Lisans Turist Deneyiminin Hikaye Anlatıcılığına Etkisinde Hedonik ve Faydacı Güdülerin Rolü: Kapadokya Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
MURAT ŞAHİN Yüksek Lisans Elazığ'da Dini Musiki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MEHMET TIRAŞCI
MURAT TEKİN Yüksek Lisans Gazali Felsefesinde Mizaç Tanımı ve Kişilik Tipleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NURİ ADIGÜZEL
MURAT TOSUN Yüksek Lisans Kayıtdışı İstihdamla Mücadelede Sosyal Güvenlik Kurumunun Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NEVZAT BALIKÇIOĞLU
MURAT TÜRKYILMAZ Doktora Hayatı, Sanatı ve Eserleri İle Aşık Sefil Selimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ŞEREF BOYRAZ
MUSA KOÇ Yüksek Lisans Yaygın Din Eğitimine Katkıları Bağlamında Malatya Müftüsü İsmail Hatip Erzen
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
MUSTAFA ALAZOĞLU Yüksek Lisans Mikro Kredi Uygulamalarıyla Kadın İstihdamının Ekonomik ve Finansal Perspektiften İncelenmesi: 2000- 2020 Dönemi Türk Gıda ve Turizm Sektörü Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
MUSTAFA AYDIN Yüksek Lisans Örgütsel Bağlılık Düzeyi Araştırması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AKIN KONAK
MUSTAFA AYDIN Yüksek Lisans Vefayi (Tiranlı Hacı Edhem Bey) Divanı (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH RAMAZAN SÜER
MUSTAFA BAYAR Doktora Kur'an'daki Kıssa ve Mesellerin Değerler Eğitiminde Kullanılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
MUSTAFA BÖYÜK Yüksek Lisans 16 Numaralı Kastamonu Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
MUSTAFA BURAK KARAGÖZ Doktora Covid-19 Aşılarına Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Yapısal Eşitlik Modeliyle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
MUSTAFA CEM BASTON Yüksek Lisans Türkiye'de 2000 Sonrası Medyanın Dönüşümü: Yeni Adana Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP GÜLTEKİN AKÇAY
MUSTAFA DANİŞMENT Yüksek Lisans Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Finansal Performans Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENGİN KARAKIŞ
MUSTAFA HAVYAR Doktora Kays - Kelb Kabile Mücadeleleri (Başlangıçtan Emeviler Dönemi Sonuna Kadar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
MUSTAFA İÇER Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN KOÇ
MUSTAFA İLHAN Yüksek Lisans Al-i İmran Suresinde İrabtan Mahalli Olan ve Olmayan Cümleler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
MUSTAFA İYİDOĞAN Doktora İslam Tarih Yazıcılığında Biyografi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
MUSTAFA KILIÇASLAN Doktora İsrailoğulları Ve Yahudilik Konusunun Kur'an Perspektifinden Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
MUSTAFA SEMİH GEÇTEN Yüksek Lisans Destinasyon Deneyiminin Destinasyon İmajı Ve Destinasyon Sadakatine Etkisinde Algılanan Değerin Aracılık Rolü: Efes Antik Kent Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞÜKRAN KARACA
MUSTAFA TAŞAR Yüksek Lisans Müfesser Cerhin Ta'dile Takdimi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
MUSTAFA TUNCER Yüksek Lisans ANADOLU MUTFAĞINA ETKİ EDEN YÖRÜK MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ: ALANYA ÖRNEĞİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
MUSTAFA TÜRKYILMAZ Yüksek Lisans Akademisyenlerin Sivas Sağlık Turizmi Potansiyeline İlişkin Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma:Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
MUSTAFA UTKU KANGAL Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
MUSTAFA YÜCEL ŞARALDI Doktora Makasıdü'ş-Şeria Çerçevesinde Kur'an'da Ahlak
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
MUTTALİB İSLAM Yüksek Lisans Ömer Rıza Doğrul'unTanrı Buyruğu Kur'an-ı Kerim'in Tercüme ve Tefsir-i Şerifi Eserinde Kelam Konularının İşlenişi ve Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH DEMİR
MÜCAHİD SOYKAN Yüksek Lisans Farklı İçerikteki Hingel Yemeklerinin Moleküler Gastronomi Teknikleriyle Yorumlanması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMRE HASTAOĞLU
MÜCAHİT ENES KAYA Yüksek Lisans Anadolu'da Demir Devri'ne Ait Geç Hitit Damga Mühürleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
MÜCAHİT OSMAN REEL Yüksek Lisans Bidat Ehlinin Tekfiri Meselesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN ÖZDEMİR
MÜCEVHER NESİBE KARACA Yüksek Lisans Epiktetos'ta Özgürlük ve İrade Sorunu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
MÜMİNE CELİL Yüksek Lisans Akıllı İlaç Kullanımı İle Sosyodemog Özellikler Arasındaki İlişki: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİT BARDAKÇI
MÜNEVVER BİRİNCİ Yüksek Lisans Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisinin Türk Vergi Sistemi Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MAHMURE EŞGÜNOĞLU BULMUŞ
NACİYE ERYİĞİT Yüksek Lisans Yıldızeli Aleviliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
NACİYE SEVCAN DARI Yüksek Lisans Kamu Bankalarının Sosyal Sorumluluk Projelerinin Algılanan Marka İmajına ve Müşteri Memnuniyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
NADİDE ŞEKER Yüksek Lisans İller Arası Göçün Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN TÜRKAY
NADİR BULUT Doktora Arap Dilinde Zamir Değeri (Sayı ve Tür) ve Zamir Değeri Açısından Terkipler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
NAGEHAN MERVE AYBARS Yüksek Lisans Hominidlerde Evrimsel Süreçte Dil ve Beyin Gelişimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. PINAR GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU
NAİLE DİDEM KAYGINER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
NAİM YAMAN Doktora Zileli Muharrem Efendi'nin Haşiye ale'l-Feva'idi'z-Ziya'iyye Adlı Eserindeki Metodu ve Navih İlmine Dair Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
NAJIBUL KASHEM Yüksek Lisans Seçilmiş Asya Ülkelerinde Cari İşlemler Hesabının Belirleyicileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
NAMENUR CANBOLAT Yüksek Lisans Türkiye'deki Kamu Dış Borç Stokunun Büyüme Ve Enflasyona Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELÇUK BUYRUKOĞLU
NAZIM KERİM KANAD Yüksek Lisans ÜFE,TÜFE Ve Döviz Kuru Üzerine Eşbütünleşme Çalışması (Türkiye Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
NAZİFE ÇINAR Yüksek Lisans Kütü'b'i Sitte Bağlamında Aile Yaşantısına Dair Hadislerin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
NAZİK KARADAĞ Yüksek Lisans İnşaat Muhasebesi Uygulamalarının VUK, Muhasebe Standartları ve Tekdüzen Muhasebe Sistemi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
NAZLICAN BULUT Yüksek Lisans Ahirete İmanın Ortaöğretim Düzeyinde Eğitim-Öğretim Gören Öğrenci Davranışlarına Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET BAKTIR
NAZMİ AYATA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
NAZMİYE KUZEY Yüksek Lisans Vergi Kayıp ve Kaçaklarının Önlenmesinde Yeni Düzenlemeler ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÜLKÜ MAZMAN İTİK
NEBİ FURKAN ÜNAL Yüksek Lisans Türk İslam Edebiyatında Üç Aylar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH RAMAZAN SÜER
NECATİ BULUT Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerinin Sağlık İletişimi Kavramına Yönelik Algılarının Metafor Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
NECMETTİN BULUT Yüksek Lisans Arap Dilinde Cezm Etmeyen Şart Edatları ve Kur'an Ayetleri Bağlamında İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
NERMİN KURUÇAY Yüksek Lisans Mağdurlara Yönelik Algıların Belirleyicileri Olarak Empati ve Adil Dünya İnancı: Sosyal Hizmet Alanında Görev Yapan Profesyoneller Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL ÖZTÜRK
NESİBE AĞKAŞ Yüksek Lisans 1950 Sonrası Çağdaş Sanatta Varoluş Kaygısının Resim Sanatına Yansımaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
NESİBE HİLAL ÇAMAĞAÇ Yüksek Lisans Cumhuriyet' in Kuruluş Yıllarında Kollektif Hafızanın İnşası ve Modernleşme: La Turquıe Kemaliste Dergisi Üzerinden Bir Analiz
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH ERTUGAY
NESLİ KOÇAK Yüksek Lisans Kitab-ı Adab-name-i Pend-i İntihab(117a-248b)(Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA SEFA ÇAKIR
NESLİHAN DEMİRTAŞ AKTAŞ Yüksek Lisans İstanbul Çamlıca Camisi ve 21.Yüzyıl Cami Mimarisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
NESRİN TANKUT Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
NEŞE ZONTUL Yüksek Lisans Sağlık Yönetimi Öğrencilerinde Sigaranın Psikolojik Bağımlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi ve Tutum-Davranışları Üzerine Etkisi: Bir Üniversite Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
NEVİN BORA Yüksek Lisans Türkiye'de Çevre Yönetiminin Yasal ve Örgütsel Görünümü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RACİ KILAVUZ
NEZAKET OĞRAŞ Yüksek Lisans Reklamlarda Cinsiyet Stereotipleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
NEZİH YILMAZ Yüksek Lisans Online Alışverişte Marka Bilinirliği ve Marka Güveninin Müşteri Tatmini ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi RAHİM ARSLAN
NİDA GÖLPINAR Yüksek Lisans Ord.Prof.Dr.Şemsettin Günaltay Hayatı ve Mezhepler Tarihine Katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
NİDA KURT Yüksek Lisans Mirza Fethali Ahundov'un Tiyatrolarının Söz Dizimi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR BALCİ
NİHAL DUMAN SUNA Doktora Derin Öğrenme Yöntemleri İle Metin Sınıflandırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
NİHAL ÖZDEMİR Yüksek Lisans Muhasebe Manipülasyonlarının Muhasebe Bilgi Kalitesi ve Kredi Talepleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Ticari Kredi Yetkililerine Yönelik Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
NİHAL YÜKSEL Yüksek Lisans Ekonomik Büyüme ve Kadın İşgücü İlişkisi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İLKAY NOYAN YALMAN
NİHAN GÜNDOĞDU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
NİLAY ÇOŞKUN Yüksek Lisans Borsada İşlem Gören Bankaların Covid 19 Öncesi ve Sonrası Etkinlikl Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUĞBA EYCEYURT BATIR
NİLGÜN ÖZBEY Yüksek Lisans Sağlıkla İlgili Personifikasyonların Mitolojik Yönden Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERDENER PEHLİVAN
NİMET GENÇ Yüksek Lisans İslam Hukukunda Devlet Başkanına İtaatin Sınırları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
NİSA ER ÇAKMAKTEPE Doktora Kent ve Afet Lojistiğinde Dağıtım Yeri Seçimi: Sivas İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
NİSA NUR DÖNER Yüksek Lisans Tüketici Davranışlarında Lovemark Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
NUR ÇALIŞIR Yüksek Lisans Ergenlik Çağında Sosyal Medya Bağımlılığı ve Ahlaki Yozlaşmaya Yönelik Din Eğitiminin Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KURTTEKİN
NURBANU ÖZBIÇAK Yüksek Lisans Garip Hadisinin Huccet Değeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
NURCAN DİRİ Yüksek Lisans A.A.Olesnitskiy'in Piesni Kırımki Turak(1910) Adlı Kitabının Dil İncelenmesi(İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ELVINA ER
NURCAN ERFIRAT Yüksek Lisans Hikayet-i Duhter-i Şeyh Abdullah Basravi ve Kadı-yı Basra (İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
NURDAN ÖZMEN Yüksek Lisans Nostaljinin İkna Edici Reklam Stratejisi Olarak Kullanımı: Banka Reklamları Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
NURHAN ARSLAN Yüksek Lisans Sivas İli Güney Yönü İlçelerindeki Tescilli Camilerin Ahşap ve Kalem İşi Süslemeleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
NURHAN ARSLAN Yüksek Lisans Sivas İlçelerinde Bulunan Tescilli Camilerin Ahşap ve Kalem İşleri Tezyinatının Değerlendirilmesi (Akıncılar-Altınyayla-Gemerek-Gürün-Kangal-Şarkışla-Ulaş-Yıldızeli)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
NURHAN DEMİRHAN SERİNKEN Doktora Lise Öğrencileri Arasında Yabancı Olmak:İstanbul Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL YALÇIN
NURHAN KARATAŞ Yüksek Lisans Çağdaş Sanat Ekseninde Yapıbozumcu Bir Dil Olarak Glıtch Art
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
NURİ TAPAN Yüksek Lisans Kur'an'da Kevni Ayetlerle Delillendirme Yöntemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
NURİYE AĞZITEMİZ Yüksek Lisans 4-6 Yaş Kuran Kurslarında Kullanılan Diyanet Yayınları Hikaye Kitaplarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
NURİYE SARIAKÇALI Doktora Sağlıkta Kalitede Klinik Yönetişim: Sağlık Çalışanlarının İş Performansı Üzerine Etkisi ve İş Tatmininin Aracılık Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
NURİYE ŞİMŞEK Yüksek Lisans Anadolu Liselerinde Öğrencilerin Din Dersine Karşı Algıları (Şanlıurfa İli Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NEVZAT YAŞAR AŞIKOĞLU
NURULLAH GÜLİSTAN Yüksek Lisans Bist100 Endeksinin Gelişmekte Olan Ülke Endeksleri İle Performans Karşılaştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ESENGÜL SALİHOĞLU
NÜMAN ZENGİN Doktora Veri Madenciliği Tahmin Yöntemleri: Borsa İstanbul Katılım Endeksi Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
OGUZHAN ŞAHİN Yüksek Lisans Kuruluşundan Günümüze Kurum ve Şahıslarıyla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET YÜKSEL
OĞUZ KARAKÜTÜK Yüksek Lisans Sivas İli Yıldızeli İlçesi Arkeolojik Yerleşimlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) İle Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi OLCAY ZENGİN KOŞAN
OĞUZ ŞENTÜRK Doktora Osmanlı Diplomasisinin Modernleşme Sürecinde Atina Sefareti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
OĞUZHAN BALCI Yüksek Lisans Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Kavram Haritası Kullanımı (12. Sınıf Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
OĞUZHAN ÇAĞLAK Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Metotları İncelemesi- Öğrencilerin Matematik Dersi Başarısını Etkileyen Kriterlerin Analitik Network Süreci ile Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM BABACAN
OĞUZHAN DEMİR Yüksek Lisans Uluslararası Ticaret ve Lojistik İlişkisi:Şangay Paktı Üzerine Ekonometrik Bir Analiz
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
OĞUZHAN KARAGÖZ Doktora Hz. Peygamberin Sünnetinde Motivasyon
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
OĞUZHAN KİREMİTÇİOĞLU Yüksek Lisans Yerel Yönetimlerin Türk Demokrasi Tarihinin Gelişmesinde Üstlendiği Roller ve Demokrasi Anlayışına Kattığı Yenilikler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BURKAY DİVRİK
OKAN GÜVEN Doktora Rusya'nın Osmanlı Bağdat Konsolosluğu (1880-1914)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
OKAN KÜSGÜN Doktora Selçuklular Döneminde Cibal (Irak-ı Acem) Bölgesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
ONUR AÇIKGÖZ Doktora Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi İlkelerinin Kurumsal Performans Üzerindeki Etkisinde Liderlik Tarzlarının Aracılık Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ONUR AMAÇ Yüksek Lisans Nevşehir Pancarlık Vadisi Bizans Dönemi Kaya Yerleşimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
ONUR BALIM Yüksek Lisans Namazın Farzlarına Delil Olan Hadislerin Tahrici ve Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SAMİ ŞAHİN
ONUR ERDOĞAN Yüksek Lisans Türkiye'de Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Etkinliği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ADEM DOĞAN
ONUR GÜNEŞTEPE Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamalarının Çalışan Memnuniyeti Üzerine Etkisi (Sivas İli Numune Hastanesi Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ORHAN AKBANA Yüksek Lisans Molla Camii Divanının Mehicetu'l Ebrar Şerhinin Tasavvufi Yönü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
ORHAN KESKİN Yüksek Lisans Muhammed Zafir Efendi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
ORHAN NAR Yüksek Lisans Sivas,Kayseri ve Tokat Bölgelerinde Ahilik Kültürü ve Günümüze Yansımaları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
ORHAN TANER AKDOĞAN Yüksek Lisans Cumhuriyet Dönemi Malatya(1946-1961)
Tez Danışmanı :
ORHAN YAVUZ Yüksek Lisans Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal'da Varoluşçu Temalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
OSMAN AKKAYA Doktora Maturidilikte Dil-İman İlişkisi: Kavl-i Meşhur Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERKAN BULUT
OSMAN CELİL KORU Yüksek Lisans Toplum ve Medeniyetin Küresel Politika Üzerinden Ütopya ve Distopya Boyutuyla İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
OSMAN ÇOBAN Yüksek Lisans İbn Arabi'de Feyz Nazariyesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
OSMAN KIRILMAZ Yüksek Lisans Kayseri Elektrik Dağıtım Şirketinde Çalışan Personelin Memnuniyetinin Lojistik Regresyon Analizi İle Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZİYA GÖKALP GÖKTOLGA
OSMAN OĞUZKAN Yüksek Lisans Dijitalleşme Sürecinde Din Eğitimi Evrimi Üzerine İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
OSMAN TAMER Yüksek Lisans İnanç Turizmi Kapsamında Sağlık Hizmeti Alan Bireylerin Algıları: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
OSMAN YAVUZ AKBULUT Doktora Türk Bankacılık Sektörünün Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
OSMANCAN ERDUMAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
OZAN DOĞAN Yüksek Lisans Sağlık Kuruluşlarında İş Stresinin İş Ve Özel Yaşama Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
ÖMER BAKİ KARABULUT Yüksek Lisans Hekimin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Yüksek Mahkeme Kararlarının Tahlili
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
ÖMER CENİK Doktora Yakup Han Kaşgari ve Tasavvuf Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KADİR ÖZKÖSE
ÖMER FARUK ÇAĞRICI Yüksek Lisans Milli Sinema Filmlerinde Din ve Değer Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
ÖMER FARUK ÖZBEK Doktora Kıvamü's Sünne El-İsfahâni'nin Hadis İlmindeki Yeri ve Şerh Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ÖMER FARUK ÖZBEK Yüksek Lisans Muhammed b.Nasr el-Mervezi'nin Hadisçiliği ve es-Sünne Adlı Eserindeki Metodu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ÖMER GÜVENÇ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
ÖMER KÖSE Doktora Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri ve Akreditif İşlemelerinin Muhasebeleştirilmesi: Dış Ticaret İşletmelerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ÖMER YILDIRIM Yüksek Lisans .
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
ÖYKÜ ULUSOY Yüksek Lisans Siyasal Bir Denetim Aracı Olarak Panoptikon
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET MAZLUM
ÖZDEN AKIL Doktora Uzaktan Eğitim Sisteminde Akademisyenlerin Meslek Algılarının Sosyolojik Değerlendirmesi(Karşılaştırmalı Bir Analiz)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
ÖZDEN AKYIL Yüksek Lisans Turistik Kasabalarda Değişen Tüketim Normları: Uçhisar ve Göreme Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MELTEM YILMAZ BİLECEN
ÖZGE ACUN YILDIRIM Yüksek Lisans Termal Otel Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılarının Memnuniyet ve Tavsiye Verme Davranışları Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERKAN SAĞLIK
ÖZGE ALPASLAN Yüksek Lisans Psikomitoloji Çerçevesinde Türk Mitolojisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. UĞUR BAŞARAN
ÖZGE BOZKULAK Doktora Vergiden Kaçınma Ve Vergi Planlamasına Yönelik Düşünce Ve Muhasebe Uygulamaları: Muhasebe Meslek Elemanları ve Akademisyenler Üzerinde Bir Karma Yöntem Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
ÖZGE ÇELİK Doktora Toplumsal Değişme Süreçleri ve Gençlik
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ZAFER CİRHİNLİOĞLU
ÖZGE TONTU Yüksek Lisans Plastik Sanatlarda Ayna İmgesi ve Arazi Sanatındaki Kullanım Biçimleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
ÖZGE UZUN Yüksek Lisans Örgüt Kültürü ve Örgütsel İletişim
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
ÖZGÜL KİP KARAMERCİMEK Yüksek Lisans Uluslararası İşletmelerin Pazarlama Yeteneklerinin Rekabet Avantajları Üzerindeki Etkisi:İç Anadolu Soğutma Sektörü Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
ÖZGÜR ARSU Yüksek Lisans Hikaye-i Cihan ve Gevher-Nigın (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
ÖZGÜR BORAN GÜLTEKİN Yüksek Lisans Bir Sınıf İmgesi Olarak Resim Sanatında Ayakkabı Formu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
ÖZGÜR KIZILKAYA Yüksek Lisans Minimalist Anlatımda Boşluk Şuuru
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AZAMET
ÖZLEM KAYA Yüksek Lisans Sebahattin Ali'nin "Kuyucaklı Yusuf" Adlı Romanında Yapı ve Kullanım Bakımından Cümle
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ERDOĞAN
ÖZLEM TAŞ Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Çalışanlarının İletişim Becerilerinin Hasta Memnuniyetine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM AKBULUT DURSUN
ÖZLEM YILMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ÖZNUR BAYRAK TEKİN Doktora Bilim-Sahte/Sözde Bilim Bağlamında Aşı ve Aşı Karşıtlığı Tartışması Üzerine Bir Soruşturma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
PARISA AHMADI Yüksek Lisans Destinasyon İmajını Destinasyon Memnuniyetine Etkisi: İran Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERKAN SAĞLIK
PERİZAT AKAR Yüksek Lisans Yöresel Ürünlerin Pazarlama Faaliyetlerinin Belirlenmesi: Sivas Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
PINAR AYGÜN Yüksek Lisans Mahkum ve Tutukluların Sosyal Hizmet Uygulamalarına Olan Gereksinimleri ve Bu Uygulamaların Önleyici Etkileri: Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MİRAÇ BURAK GÖNÜLTAŞ
PINAR AYGÜN Yüksek Lisans Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çocuk İhmali ve İstismarına Yönelik Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi: Gaziantep İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
PINAR KAYA Yüksek Lisans Almanya-Berlin Milli Kütüphanede Bulunan MS. Or. Oct. No. 2216 Numarada Kayıtlı Mecmua (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAGİHAN ÇAĞLAYAN
RABİA ARSLAN Yüksek Lisans Uzaktan Çalışma Uygulamalarının Çalışanların İş-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
RABİA BÜŞRA YAMAÇ Yüksek Lisans 2015 Sonrası Kadın Temalı Sosyal Sorumluluk Filmlerine Sosyolojik Bir Bakış: Sibel ve Kız Kardeşleri Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
RABİA ÇELİK Yüksek Lisans Derviş Hüseyin Konevi'nin Kaside-i Münferice Şerhi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
RABİA EKİNCİ Yüksek Lisans Medikal Turizm: Türkiye'nin Dünyadaki Yerinin Swot Analizi Yönetimi ile Değerlendirilmesi.
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
RABİA ŞİMŞEK Yüksek Lisans Sağlık Turizmi Kapsamında Yerel Halkın Kaplıcalara Yönelik Algı Ve Beklentileri: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DERYA ÜTEBAY
RABİA YILDIRIM Yüksek Lisans Güncel Sanatta Kusurlu Beden İmgesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
RABİYE SÜMEYYE KARAPINAR Yüksek Lisans Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Aydın Bir Kadın Portresi:Rebia Tevfik Başokçu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN KUBİLAY GÜL
RAMAZAN KILIÇ Yüksek Lisans Turhal İlçesi ve Köyleri Tarihi Eserleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
RANA DEMİR Yüksek Lisans Molla Sadra Felsefesinde Kötülük Problemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
RANA MEŞE Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımları ile Sosyal İlgi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. İSHAK AYDEMİR
RAŞİT AĞZITEMİZ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MAHMUT KARTAL
RAVZANUR BETÜL GÜRDAL Yüksek Lisans Cafer Tayyar B.Ahmed'in Rehberi-i Gülistan Adlı Eserinin 225-450 Sayfalar Arası(İnceleme-Metin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
RECEP BAĞCI Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarının Almış Oldukları Muhasebe Eğitiminin Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kapsamında Değerlendirilmesi: Sivas İlinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
RECEP BOZBIYIK Yüksek Lisans Aşık Ruhsati'nin Şiirlerinde Geçen Kök Değerlerin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
RECEP DOĞAN Yüksek Lisans Sivas İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunun Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Yetişkin Din Eğitimi İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
RIDVAN SAİTOĞLU Doktora Türk İslam Edebiyatında Hallac-ı Mansur
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
RIZA DEMİRKAYNAK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
RIZA DEMİRKAYNAK Yüksek Lisans Tüketici Tercihinde Fiyat Sıralamasının Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ÖZDEMİR
RİFAT KOÇ Yüksek Lisans Yunus Emre
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
RUKEN ZEYNEP KÖSE Yüksek Lisans Oylum Höyük Orta Tunç Çağı Populasyonunda Metabolik Hastalıklar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL
RUKİYE AĞIRKAYA ÇELİK Yüksek Lisans Türkiye'de Kredi Faiz Oranlarının Enflasyon Ve Üretime Olan Kısa Ve Uzun Dönemli Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET ŞENGÖNÜL
RUKİYE CELLEK Yüksek Lisans Meryem Suresi Bağlamında Kur'an Kerim de Hz. Meryem
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
RUKİYE İDİK Yüksek Lisans Kierkegaard'da Dini Tecrübe
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
RUKİYE KÖSEAHMETOĞLU Yüksek Lisans Yahvist ve Elohist Metinlerde Tanrı Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. DURSUN ALİ AYKIT
RUMEYSA GÖKÇEN ZEKİ Yüksek Lisans Musavver Terakki Dergisi(Yedinci Sene)İnceleme-Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEVİNÇ YILDIZ
RUMEYSA YİĞİTER Yüksek Lisans Arap Dilinde Hemze ve Nun Harflerinden Oluşan Edatlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. YUSUF DOĞAN
RUMEYSA YÜKSEKKOLAŞİN Yüksek Lisans Celalettin Karakılıç'ın Hayatı, Eserleri ve Din Anlayışına Katkıları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. METİN BOZKUŞ
RÜMEYSA ALTINKÜPE Yüksek Lisans Taberi'nin ve İbnu'l-Esir'in Eserlerinde Hz. Ali Dönemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
RÜMEYSA ASLAN Doktora Ferraris ve Harman'ın Yeni Kesinlik Anlayışları ve Postmodernizm Eleştirileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ABDULLAH PAKOĞLU
SAADET ACAR Yüksek Lisans Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Bulunan Kadın Tepelikleri ve Tepelik Süsleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
SAADET ŞAHİN Yüksek Lisans Gebelerde Dindarlık ve Kaygı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
SAADET ŞAHİN ÖZCAN Yüksek Lisans Gebelerde Dindarlık ve Kaygı İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
SABAHATTİN ETİLER Yüksek Lisans Modern Felsefedeki Epistemolojik Tartışmalar Bağlamında Din, Bilim ve Felsefenin Epistemolojik İmkanı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN ÖZALP
SAİT GEYLAN Yüksek Lisans 8.Numaralı Sivas Şeriyye Sicili Transkripsiyonu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
SAKINA SAFARI Yüksek Lisans İran'da Uygulanan Ambargonun Sosyal ve Ekonomik Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF DEMİR
SALİH KARACA Yüksek Lisans Tıbbi Müdahaleler Nedeniyle Sağlık Personelinin Hukuki Ve Cezai Sorumluluğu; Cumhuriyet Üniversitesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SALİH YALÇIN Doktora Devlet Televizyonu Olarak TRT'de Dini Teorinin Temsili Payitaht Abdülhamid Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
SALİHA YILDIRIM Yüksek Lisans Din Psikolojisi Açısından Davranış Estetiği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
SALİM ÜRE Doktora OECD Ülkelerinde Sanayi Sektöründeki Rekabet Gücü ve Büyüme Üzerindeki Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SALİM ÜRE Yüksek Lisans OECD Ülkelerinde Lojistik Performans Endeksi İle Siyasal ve Ekonomik Libaralizasyon İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SALMAN MALLAYAHİ Doktora Arapça ve Türkçe Atasözlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SAMET BUZCU Yüksek Lisans Davranışsal İktisatta Vergi Uyumu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. NAZIM ÖZTÜRK
SAMİ ÖZDEMİR Yüksek Lisans Türkiye'de Siyasal Güven ve Seçmenlerin Oy Verme Davranışları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
SANİYE SAĞIR Doktora Rasyonel ve Duygusal Yaklaşımlar, Sosyal İmaj ve Ekolojik Okur-Yazarlık Faktörlerinin Tüketicilerin Eko-Ambalajlı Ürün Satın Alma Niyeti Üzerine Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
SEBAHAT KOÇ Yüksek Lisans İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Sağlık Çalışanlarının Yaratıcılığına ve İş Doyumuna Etkisi: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM AKBULUT DURSUN
SEBAHATTİN AKYOL Yüksek Lisans Ebü'l-Hasen Ebü'l-Usr Fahrü'l-İslam Ali B.Muhammed El- Pezdevi'nin Kıyas Nazariyesi (Usulu'l-Pezdevi Çerçevesinde)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
SEDA AKPINAR Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarının Sağlık Turizmi Farkındalığı Üzerine Bir Araştırma: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
SEDA AYDIN Yüksek Lisans Sağlık Çalışanlarında İçsel Pazarlama Yaklaşımının Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri: Sivas Merkez Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA BİLGEHAN KUTLU
SEDA ERCAN Yüksek Lisans Kantil Regresyon İle Ülkelerin Ekonomik Özgürlük Verileri Bakımından Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. NECATİ ALP ERİLLİ
SEDA KABASAKAL Yüksek Lisans Muhasebe Bilgi Sistemi Üzerindeki Etkileri Açısından Dijitalleşme ve E-Uygulamalar
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
SEDA KARADEMİR Tezsiz Yüksek Lisans Afet Yönetimi Ve Afet Odaklı Sağlık Sistemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SEDA ÖZDAL Doktora Hukuk Felsefesinde Finalite Problemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ TAŞKIN
SEDA SENGİR Yüksek Lisans Elbistan Karahöyük Kuzeybatı Yamacı 1.Tabakanın Arkeolojik Değerlendirmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
SEDEF BOZPOLAT Doktora 1940-1950 Arası Türk Romanında Sağlık
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
SEFA BONCUK Yüksek Lisans Roma Döneminden Türk İdaresine Sivas ve Çevresi(Fiziki,Siyasi,İdari,Dini ve Sosyo-Ekonomik Açıdan)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
SEFA ONUT Doktora Karar Almada Mali Tablo Okuryazarlığının Önemi, Bilgi Kullanıcıları Açısından Mali Tablo Okuryazarlık Düzeylerinin Araştırılması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SEFA TAPAN Yüksek Lisans Havayolu Lojistiği ve Türkiye Ekonomisi İçin Önemi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SEHER KENÇ Yüksek Lisans Boşanmış Kadınların Toplum Tarafından Damgalanması ve Ataerkil Kültürde Yaşadıkları Zorluklar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZİYNET BAHADIR
SEHER YASAK BÖĞREK Yüksek Lisans Din ve Ahlak Yönünden Atasözleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
SELAHATTİN ACIGÖZ Yüksek Lisans 1950 Sonrası Görsel Sanatlarda Zaman Kavramı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
SELAHATTİN UTKU İLTER Yüksek Lisans Yargıtay Kararları Işığında Hekim- Hasta İlişkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
SELÇUK PEKER Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YAKUP ÜLKER
SELÇUK PEKER Yüksek Lisans Kripto Paralar Arasındaki Oynaklık Yayılımları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
SELDA ARI Yüksek Lisans Covid-19 Sonrası Hemşirelerin Kariyer Engellerinin Kariyer Geleceği ve Beyin Göçü Niyetlerine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
SELMA ALDEMİR ÇAĞIRAN Yüksek Lisans Türkiye'de Sosyal Devlet Olgusunun Gelişimi ve Günümüzdeki Tartışmalar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FARUK KOCACIK
SELMAN POLAT Yüksek Lisans Bilginin Yeniden Üretimi Sürecinde Nurettin TOPÇU'nun Hareket Kavramı Bağlamında Türkiye Toplumu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÜNEY NAİR
SELVİNAZ AKALIN Yüksek Lisans Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri İle Ölçülmesi:BİST'te Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL AYDIN
SEMA AVCI Yüksek Lisans Muhasebe Mesleği ve Ekonomik Alandaki Gelişmelerin Ülkemiz Muhasebe Lisansüstü Tezleri Üzerindeki Etkisi:1990 Yılı Sonrası Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
SEMA BACAK Doktora Adli Muhasebe Mesleğinin Önemi,Gerekliliği ve Yasallaşması Konusunda Muhasebe Meslek Mensupları,Avukatlar ve Akademisyenlerin Görüşü: TR 72 Bölgesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SAİD ALPAGUT ŞENEL
SEMA ÇAĞLAR Yüksek Lisans İmam Maturidi'nin Rızık Anlayışı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET ÇELİK
SEMA YAVUZ Yüksek Lisans Din Ve Ötekileştirme Bağlamında Batman'da İHH'nin Yezidilere Sosyal Yardımlarına Müslüman Halkın Yaklaşımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
SEMİH KOÇTEPE Yüksek Lisans Türkiye'de 2000 Sonrası Kamu İç Borçlanması İle Enflasyonun Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
SEMİHA YAZAR Yüksek Lisans Türkiye'de Üçüncü Yaş Turizminde Mevcut Girişimler ve Uygulanabilecek Modeller
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUBA GÜLCEMAL
SEMİRE ARSLAN Yüksek Lisans Hatayi Divanı (İnceleme - Metin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİM YILDIZ
SENA KAPLAN Doktora Tebük Gazvesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
SENA NUR POLAT Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SENA SÖNMEZ Yüksek Lisans 14 - 15 Yaş Grubu Din Eğitiminde Ailenin Rolü (Sivas İli Örneği)
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FATMA KURTTEKİN
SENA YILMAZ Yüksek Lisans OTOİMMÜN HASTALIKLAR VE BESLENME İLİŞKİSİ: SJÖGREN SENDROMU VE SİSTEMATİK LUPUS ERİTEMATOZUS HASTALARINA AİT BESLENME DURUMU İNCELEMESİ
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERAL YILMAZ
SENEM ANCIN Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
SENEM ZEYBEK Yüksek Lisans Bizans Sanatında Balık: İkonografik ve Üslupsal Değerlendirme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM ACARA ESER
SERAP AYDIN Yüksek Lisans Aile Sağlığı Merkezinde Verilen Hizmetlerin Hasta Memnuniyetine Göre İncelenmesi:Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZAFER YILDIZ
SERAP BOZPOLAT AYAN Doktora Polis Mecmuası(1913-1928)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
SERAP GEDİKLİ Yüksek Lisans Arap Dilinde Sayılar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SERCAN POYRAZ Yüksek Lisans Deniz Yolu Lojistiği ve Türkiye Ekonomisine Etkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
SERDAR ARSLAN Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKİYE TAMER GENCER
SERDAR ARSLAN Yüksek Lisans İletişimsel Eylem Kuramı Bağlamında Türkiye'nin Son Dönem Kamu Diplomasisi Faaliyetleri:TRT Üzerine Bir İnceleme
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
SERDAR HAN Yüksek Lisans Türkiye'de Kamu Borcu Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜNYAMİN DEMİRGİL
SERDAR ŞENER Yüksek Lisans Fonksiyonları Açısından Mahalle Camileri (İstanbul Sancaktepe Yunus Emre Camii Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SERDAR YALÇINKAYA Yüksek Lisans Ahilik ve Bir Politik Kamusal Ahlak İnşası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. FATİH ERTUGAY
SEREN BIYIK Yüksek Lisans Haberlerde ve Filmlerde Kadına Şiddetin Sunumu: Bergen Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
SEREN ÇINAR Yüksek Lisans Osmanlı İmparatorluğu'nun Cevheri:Makedonya Madenleri (1864-1914)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
SERHAN SATIR Yüksek Lisans Transhümanizmden Posthümanizme Geçişte Ölümsüzlük Arzusu Üzerine Felsefi Bir Tartışma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDİ SELİM
SERHAT ARSLANBURÇ Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SELAHATTİN KOÇ
SERKAN İNMEZ Yüksek Lisans Göçmen Çalışanların Çalışma Hayatında Yaşadığı Psiko Sosyal Sorunlar (Tokat Merkez İlçe Örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. OSMAN ALACAHAN
SERKAN OSKU Yüksek Lisans Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. VEDA BİLİCAN GÖKKAYA
SERKAN SARIOĞLU Yüksek Lisans Dördüncü Sanayi Devrimi Ve İş Gücü Piyasasındaki Zamansal Dönüşümler
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
SERKAN ŞENER Yüksek Lisans Demokrasinin Gelişiminde Verginin Rolü: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜLİN ALTUN
SERKAN TOPTAŞ Yüksek Lisans Türk Göçlerinin Anadolu'nun Sosyo-Kültürel ve Demografik Yapısına Etkileri(Başlangıçtan XV. Yüzyıla Kadar)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
SERVET ZEKİ ERSOY Doktora Şemseddin Ziya Bey'in Eserlerinin Analizi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. TÜRKER EROL
SEVAL ÇETİNKAYA Yüksek Lisans Örgüt Kültürü ve Psikolojik Sermaye İlişkisi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET SADIK ÖNCÜL
SEVDA ASLAN ÖZER Yüksek Lisans Sarissa Antik Kenti Yapı Malzemelerinin Arkeometrik Yönden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERDENER PEHLİVAN
SEVDA FİŞNE Doktora Babıali İstişare Odası
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
SEVDA İREN UÇARER Yüksek Lisans İslam Hukuku Açısından Tedavi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SABRİ ERTURHAN
SEVDE ÇINAR Yüksek Lisans Diyanet İşleri Başkanlığı'na Bağlı 4-6 Yaş Kuran Kurslarında Din Eğitimi (Sivas Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SEVİLAY KEVİOĞLU Yüksek Lisans Frantz Fanon'da Self-Oryantalist Düşüncenin Eleştirisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İRFAN KAYA
SEVİMNUR YILMAZ Yüksek Lisans Sürdürülebilir Çevre Bilinci Ve Davranışı Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞEBNEM ZORLUTUNA
SEYHAN KARAHAN Yüksek Lisans Elazığ Merkez İlçe ve Merkez İlçelere Bağlı Köylerde Bulunan Tescilli Camiler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
SEYİT HASOĞLU Yüksek Lisans İnsan Aktivitelerinin Derin Öğrenme Yöntemleri İle Tanımlanması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. OĞUZ KAYNAR
SEYYİT ÖMER BİNAY Yüksek Lisans Mustafa Asım Köksal' ın Hadisçiliği ve Sünnet'e Bakışı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÇETİN
SEZEN DOĞAN Yüksek Lisans Sivas İli Kadın Ağzı Türkülerin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM ÖZALTUNOĞLU
SİBEL BOZKURT Yüksek Lisans FARKLI SOSYO-EKONOMİK SEVİYEDE KADINLARIN DOĞURGANLIK,KÜRTAJ VS. KONULARINDA TEKNİK VE YASAL DÜZENLEMELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ VE BU DÜZENLEMELERİN ATAERKİLLİK İKLE İLİŞKİSİ
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER AYAN
SİNAN BAŞEĞMEZ Yüksek Lisans Fars Kültürünün Ortaçağda Diğer Kültürlere Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
SİNAN CANER SUSUZ Yüksek Lisans Akıllı Teknolojilerin Otel İşletmelerinin Dijitalleşme sürecine Etkisi: Nitel Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DİLEK ŞAHİN
SİNAN CERAN Yüksek Lisans Batılı Distopik Romanlarda Gelecek Tasavvurları ve Gerçeklik Algısı-Biz,Cesur Yeni Dünya ve 1984 Örnekleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDİ SELİM
SİNEM ANGUN Yüksek Lisans Toplumsal Cinsiyete Dayalı Göçmen Emeğinin Doğrudan Sömürüsü
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEZER YUDULMAZ
SİNEM ÇOBAN Yüksek Lisans Ağaç İmgesinin Sanat Tarihi ve Günümüz Sanatına Yansımaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AZAMET
SONGÜL NALBANT Yüksek Lisans Özgür İrade ve Belirlenimcilik İle Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
SONNUR İRKİN Yüksek Lisans Ütopya ve Distopyalarda Özgürlük Problemi: Devlet ve Cesur Yeni Dünya Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
SULTAN CERAN CUNEDİOĞLU Doktora Muhasebe ve Denetim Meslek Mensuplarının Faaliyetlerinde Dijital Dönüşümün Etkileri ve Uygulama Düzeyi: TR72 Bölgesinde Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
SULTAN KARAKUZU Yüksek Lisans Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Mahremiyet Eğitimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SÜLEYMAN CERAN Yüksek Lisans Salgın Filmlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi Contagion-Flue-Det Sjunde İnseglet Örneklemi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR TAYDAŞ
SÜLEYMAN ÇAĞRI ÇOTUR Yüksek Lisans Avrupa Birliği Ülkerlerinde Lojistik Performans Endeksi İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞERİFE MERVE KOŞAROĞLU
SÜLEYMAN KURŞUN Yüksek Lisans Kur'an'da Kasr Uslubu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
SÜMEYRA ÇİMEN OMAÇ Doktora (Lisanstan) Efdalüddin El-Hüneci'nin Mantık Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KAMİL KÖMÜRCÜ
SÜMEYYE AĞBEKTAŞ Yüksek Lisans Kur'an-ı Kerim'e Göre Tebliğin Ulaşıp Ulaşamaması Açısından Cennetlikler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER FARUK YAVUZ
SÜMEYYE ALICI ŞAHİN Yüksek Lisans Lise Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı ve Akademik Başarı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
SÜMEYYE AYDIN Yüksek Lisans 4.Sınıf Dkab Ünite Konularının Hikaye Yöntemiyle İşlenmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SÜMEYYE AYDIN Yüksek Lisans İlköğretim 4. Sınıf DKAB Ünite Konularının Hikaye Anlatımı ile İşlenişi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
SÜMEYYE ÇİÇEKAY Yüksek Lisans Alacaklarda Değerleme ve Amortisman: ÖzellikliDurumlar ve Muhasebe Kayıtları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
SÜMEYYE ŞEFKATLI Yüksek Lisans DKAB Dersi İşlemede Öğretmenlerin Kullandığı Yöntem Ve Teknikler (Çınar örneği)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA MÜCAHİT
SÜMMEYE BOZ Yüksek Lisans İNSAN İSKELET KALINTILARINDA METABOLİK HASTALIKLARIN BELİRLENMESİ,DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ, C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, RAŞİTİZM , OSTEOMALASİA
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AYŞEN AÇIKKOL YILDIRIM
SÜNDÜS ECE KÜPELİ Yüksek Lisans Bilinçaltı İmgelerin Çağdaş Sanat Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BÜLENT BULDUK
ŞAHİKA DURDU Yüksek Lisans Satın Alma Tarzları ve Kişilik Tiplerinin, Tüketicilerin Sağlık Turizmi Destinasyon Seçimleri Üzerindeki Etkileri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. DERYA FATMA BİÇER
ŞEFAHAT TAŞÇI Yüksek Lisans Yöresel Tatlıların Moleküler Gastronomi Tekniklerle Yorumlanması: Kelle Tatlısı, Güllaç ve Laz Böreği Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EMRE HASTAOĞLU
ŞEFİKA SİNEM KÜTÜK Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MERVE TUNCAY
ŞEHMUS ÜNVERDİ Doktora Arap Dili Nahvinde Te'vil
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ŞEMSİ ŞAHİN Yüksek Lisans Başlangıcından Günümüze Kadar Hafızlık Tarihçesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
ŞENEL GENÇ Doktora Küfe Tefsir Ekolü "Oluşumu, Gelişimi ve Etkileri"
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN KESKİN
ŞENGÜL ÜNAL Yüksek Lisans Fahreddin Er-Razi Tefsirinde Cedel Yöntemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. TALİP ÖZDEŞ
ŞERİFE BOZKURT Yüksek Lisans Pandemi Sürecinde Online Eğitim İçin Tablet Dağıtılan Ortaöğretim Öğrencilerinde Dijital Bağımlılık ve Dijital Bağımlılıktan Kaynaklı Ebeveyn Çatışması(Sivas Merkez Örneği)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVDA MUTLU
ŞERİFE ÇALI KARAKIŞ Yüksek Lisans Covid-19 Pandemi Sürecinin İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına Etkisi ve Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ
ŞERİFE EŞMELER Yüksek Lisans Fotoğrafta Gerçetüstü Otoportreler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
ŞERİFE KOÇAK Yüksek Lisans 1720 Surname-i Humayun Minyatürlerinde Hareket Ve Devinimin Göstergebilimsel Çözümlemesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi EBRU BİLGET FATAHA
ŞEVVAL TÜNEL Yüksek Lisans Azerbaycan,Kazak ve Kırgız Lehçelerinin Gramerlerine Göre Ek Tasnifleri
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR BALCİ
ŞEYİMA ÇİÇEKLİYURT Yüksek Lisans Dört Mezhebe Göre Evlenme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
ŞEYMA ALBAYCİ Yüksek Lisans Yeniden Yönetim Olgusu ve Kamu Hizmetlerinde Kalite
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MURAT YILDIRIM
ŞEYMA BAŞARA Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SAİD ALPAGUT ŞENEL
ŞEYMA BAŞARA Yüksek Lisans Banka Pay Getirileri Arasındaki Oynaklık Yayılımı : BİST Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ZEKAİ ŞENOL
ŞEYMA GÜLLER Yüksek Lisans Bizans Devletinde Sosyal Yaşam ve Şehir Yönetimi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
ŞEYMA İLHAN Yüksek Lisans İslam Hukukunda Akid Mahallinin Bilinirliği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ADEM ÇİFTCİ
ŞEYMA KARAKAYA Yüksek Lisans Tüketici Satın Alma Davranışında Biyopolitik Pazarlamanın Rolü Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖMER AYDINLIOĞLU
ŞEYMA KAYAALP Yüksek Lisans Kültürden Ekrana Yansıyanlar:Destan Dizisindeki Kültürel Unsurlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ŞULE GÜMÜŞ
ŞEYMA OKUTAN Yüksek Lisans Terkedilmiş Mekanlar Üzerinden Sanatta Göç Olgusu
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
ŞEYMANUR GÜRDOĞAN Yüksek Lisans I.Ahmet Dönemi Bursa'da Kadınlar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi BİROL GÜNDOĞDU
ŞİRİN ALİ Doktora Morfoloji ve Sentaks Açısından Mahalmi Lehçesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA KAYAPINAR
ŞULE EKİM Yüksek Lisans Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankaların Bireysel Müşterilerini Yatırım ve Tasarruf Ürünleri Hakkında Bilgilendirme Düzeyleri ve Müşterilerin Yatırım Davranışlarının Karşılaştırmalı Analizi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
ŞULE HARAL Yüksek Lisans Çağdaş Türk Sinemasında Dinin İnşası-Rüya Filmi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ŞABAN ERDİÇ
ŞULE YAĞMUR TUNÇ Yüksek Lisans Şemseddin Sivasi ve Eğitim Anlayışı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜSEYİN YILMAZ
ŞULENUR GÖĞNE US Yüksek Lisans Hasta Hekim İlişkisinde Hekimlerin Tercih Edilmesini Etkileyen Faktörler:Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
ŞURA GÖZDE YANIK Yüksek Lisans Yazılım Test Süreçlerinin Farklı Test Araçları Üzerinden Karşılaştırılması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. AHMET GÜRKAN YÜKSEK
ŞÜKRAN GÜNEŞ Yüksek Lisans Nefesi Tefsirinin Şazz Kıraatler Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
ŞÜKRÜ EROL Yüksek Lisans Edebiyatımızda Hz. Davud
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUSUF YILDIRIM
ŞÜKRÜ TÜTÜNCÜ Yüksek Lisans Görsel Anlatım Yöntemi Olarak Juxtaposition
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
TAHA KARTAL Doktora Enerjide Sürdürebilirlik, Enerji Fiyatları ve Hisse Senedi Getirileri İlişkisi: Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜVEN DELİCE
TAHİR ERBİL Yüksek Lisans Evde Bakım Hizmeti Alan Bireylerin ve Yakınlarının Allah Tasavvuru ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişki
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
TALHA EREN YILMAZ Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Hasta Güvenliği Kültürü Araştırması: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
TALHA YURTSAL Yüksek Lisans OECD Ülkelerinin Lojistik Performansının MEREC Ve MERCOS Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZCAN IŞIK
TAYYİP SAKIZ Yüksek Lisans Diş Hekimlerinin Sağlık Turizmi Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE GENÇ KAVAS
TOLGA ÇİMEN Doktora İmalat Sanayi Sektöründe En Uygun Maliye Muhasebesi Yönteminin Seçimi ve Mamul Bazında Kararlılığınjavascript:__doPostBack('btnKaydet','') Hesaplanması: Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde Seçili İşletmeler Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVAL ELDEN ÜRGÜP
TOLGAY ERCAN Doktora Hekimlerin Farmakoekonomi Bilgi Düzeylerinin Reçeteleme Davranış Faktörleri Üzerine Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
TUBA BOZKURT Doktora Merkezi Asya Ülkeleri ve Türkiye; Uluslararası Ticaretin ve Lojistik Sektörünün Gelişim Süreci
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
TUBA BOZKURT Yüksek Lisans Uluslararası Şirketlerde Atık ve Tersine Lojistik: Sivas Üzerine Bir Uygulama
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÇAĞATAY KARAKÖY
TUBA DURGUN Yüksek Lisans Okul Müdürlerinin Toksik (Zehirli) Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sivas İli Uygulaması
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HÜDAVERDİ BİRCAN
TUBA KORKMAZ Yüksek Lisans G20 Ülkeleri Sanayi Sektörü Dış Ticaret Performansının Ölçülmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YUSUF KAHREMAN
TUĞBA AKKAYA Yüksek Lisans Bozok(Yozgat) Zaptiye Teşkilatı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. AHMET YÜKSEL
TUĞBA ÇAKMAK Yüksek Lisans Hastanelerde Radyasyona Maruz Kalan Sağlık Çalışanlarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Düzeyi İle Radyasyon Risklerine Karşı Tutumlarının Belirlenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
TUĞBA EKER AĞIR Doktora Asgari Ücretlilerin Hane Geçim Stratejileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SEVDA MUTLU
TUĞBA NUR KAYA Doktora Reşit Rıza'nın "Tefsiru'l-Menar" İsimli Eserinin Tefsir Usulu Açısından Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
TUĞBA ORAN Yüksek Lisans İslam Hukukunda Suyun Kullanımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HALİS DEMİR
TUĞBA ÖZKAN Yüksek Lisans Türkiye'de Uygulanan Vergi Aflarının Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Değerlendirilmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi GAZİ SONKUR
TUĞBA SADE Yüksek Lisans M.Kemal Atik'in Hayatı ve Kıraat İlmindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER ASLAN
TUĞÇE DURMUŞ Yüksek Lisans MÖ 2.Binyılda Panaztepe ve Batı Anadolu Kemik Alet Teknolojisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
TUĞÇE MİNE KOCA Yüksek Lisans Ebeveynlerde Dijital Farkındalık ve Dijital Bağımlılık : Ebeveyn Tutumunun Aracı Rolü
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERYEM BERRİN BULUT
TUĞÇE OĞUZ Yüksek Lisans İbrahim Nazîr Çelebi'nin İnsannâme Adlı Eseri(Metin-İnceleme)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKAN YEKBAŞ
TUNAHAN FARIMAZ Yüksek Lisans Türkiye'nin Enerji Politikasının Arz Güvenliği Perspektifinden İncelenmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YUNUS EMRE BİROL
TUNÇAY ABUŞ Yüksek Lisans I. Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Savaştığı Cephelerin Basına Yansıması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MAHMUT AKPINAR
UBEYDA ŞIBLİ Doktora İbn Arafe'nin Tefsirinde Nahvi Görüşleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
UFUK BOZYİĞİT Yüksek Lisans Kadınlara Finansal Okuryazarlık Düzeyi Ve Tasarruf Davranışlarına Olan Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SELAHATTİN KOÇ
UĞUR YETER Yüksek Lisans 24 Numaralı Amasya Şer'iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (H.1113-1115/M.1701-1707)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HASAN YÜKSEL
UĞUR YUVACI Yüksek Lisans Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Statik ve Dinamik Etkileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. KIVANÇ HALİL ARIÇ
ÜLKER ÇAM Doktora Hadis Şerhçiliği Açısından Sıbt İbnü'l Acemi'nin Et-Telkih li-Fehmi Kari's-Sahih Adlı Eseri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
ÜLKÜ BOLSU Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
ÜMİT YÜREKLİ Doktora Acluni'nin Keşfü'l Hafa İsimli Eseri ve Hadisçiliği
Tez Danışmanı :
ÜMMÜHAN ÜNAL Yüksek Lisans Anadolu'da Kırmızı Parlak Çark Yapımı Seramik(Red Lustrous Whellmade Ware)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BORA UYSAL
ÜNAL ÇOLAK Yüksek Lisans Ebu'l Hüseyin El- Basri'nin "Kitabu'l Mutemed Fi Ususi'l Fıkıh" ve Abdulaziz El- Buhari'nin "Keşfu'l Esrar" Adlı Eseri Bağlamında Umum Lafızları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HAKKI AYDIN
VAHİDE TAĞ Yüksek Lisans Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Etik Algısı ve Haksız Rekabete Etkisi Açısından İncelenmesi : Kayseri İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YAKUP ÜLKER
VELİ COŞKUN TOPRAK Yüksek Lisans Totaliter Düşüncede İnsan Doğası
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi LEVENT GÖRÜŞÜK
VEYİS İNCEÖZ Yüksek Lisans Arap Dilinde Cemi Teksir ve Kur'andaki Kullanımları
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ YILMAZ
VEYSAL KILIÇ Yüksek Lisans Hadislerin Işığında İmamet ve Kadın İmameti
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
VEYSEL KOÇ Yüksek Lisans Kavalalı Mehmed Ali Paşa İle Mısır'ın Modernleşmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi LEVENT GÖRÜŞÜK
VOLKAN TEMİZSU Yüksek Lisans Azerbaycan Türkçesi Gramerlerinde Cümle Bilgisinin İşleyişi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ONUR BALCİ
YADİGAR GÜLER Yüksek Lisans Türkiye Selçuklu Devleti'nin Anadolu'da Kurulan İlk Beylikleri İle Olan Münasebeleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ABDULLAH KAYA
YAGIZ DÖNMEZKOL Yüksek Lisans Türkiye
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
YAHYA GÜNDÜZ Yüksek Lisans Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ve Veri Zarflama Analizi Kullanılarak Bankalarda Etkinlik Analizi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
YAKUB BAYAT Yüksek Lisans Türkiye'nin Sürdürülebilir Uluslararası Hasta Potansiyeli: Özel Sektördeki Kurumsal Hastane Üst Yöneticileri Perspektifinden Bir Değerlendirme
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
YAKUP BAYRAM Yüksek Lisans Mü'minün Süresi'nin Arap Dili ve Belagati Açısından Tahlili
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
YAKUP KILIÇ Yüksek Lisans Arkeolojik Bulgular Işığında Anadolu'da Roma Dönemi At İkonografisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ERDENER PEHLİVAN
YASEMİN ÇAKIR Yüksek Lisans Konaklama İşletmelerinde Çalışanların İşe Tutkunlukları ile Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki Aracılık İlişkisinin İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi TUBA GÜLCEMAL
YASEMİN KAHRAMAN Yüksek Lisans Suça Sürüklenen Çocuklarda Dua ve Umut İlişkisi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HATİCE ACAR ÇINAR
YASEMİN KESKİN Yüksek Lisans Örgütsel Adaletin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
YASEMİN ŞAHİN Yüksek Lisans Çağdaş Sanatta Yaratım Ve Varoluş Sürecinde Ateş Olgusu
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AZAMET
YASEMİN TÜRKER Yüksek Lisans Osmanlıdan Günümüze Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YILMAZ DAŞLI
YASİN BALCI Yüksek Lisans Küreselleşmenin Yerel İşgücü Piyasası Üzerine Etkisi: Sivas İli Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ASLAN
YASİN DENİZ Yüksek Lisans Muhasebe ve Vergide E-Dönüşüm Uygulamalarının SMMM ve Defterdarlık Personeli Açısından Değerlendirilmesi: Yozgat İli Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET DEMİR
YASİN GÜLTEKİN Yüksek Lisans Koçi Bey Risalesine Göre Devleti Zayıflatan Etmenler
Tez Danışmanı : Doç.Dr. EBUBEKİR SIDDIK YÜCEL
YASİR ÇAVUŞOĞLU Yüksek Lisans Abbasi Halifelerinden el-Hadi ile el-Hak ve Dönemi
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ALİ AKSU
YASİR KALKAN Yüksek Lisans Muhammed Raşid Erol Hayatı ve Tasavvufi Görüşleri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL GÖZTEPE
YAŞAR DEMİR Yüksek Lisans Medikal Turizm Açısından Samsun İlinin Kurumsal Yeterliliğinin ve Potansiyelinin Belirlenmesi: Hekim Görüşlerinin Belirtilmesi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
YAŞAR YILMAZ Yüksek Lisans Zile ve Çevresindeki Alevilerde Dini Sosyal ve Kültürel Hayatı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ALİ AVCU
YAVUZ BİÇER Yüksek Lisans Kitab-ı Makbül-der Hal-i Huyül (İnceleme-Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. HACI İBRAHİM DELİCE
YAVUZ BORAZAN Yüksek Lisans Musavver Terakki(Üçüncü Sene) İnceleme Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
YAVUZ HAN Doktora Türk Müziği Çalgılarından Çümbüşün Sanal Ses Tasarımı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SERDAR ÇELİK
YAVUZ ŞENBAŞ Doktora Dımaşk Eyyubileri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MUSTAFA KILIÇ
YELİZ YILDIZHAN Yüksek Lisans Toplumsal Hafızada Göç ve Göçmenlik Algısı
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
YUNİS EVİZLİOĞLU Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ZEKAİ ŞENOL
YUNİS KANTAR Tezsiz Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi YÜKSEL AYDIN
YUNUS ÇAKIR Doktora Arap Dilinde Söz Aktarım Yolları ve Problemleri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
YUNUS EMRE ARSLANTAŞ Yüksek Lisans Demokratikleşme Süreci Bağlamında Ortadoğu'da Meydana Gelen Değişim ve İran Örneği
Tez Danışmanı : Prof.Dr. GÜLAY ERCİNS
YUNUS EMRE BAŞCI Yüksek Lisans Covid 19 Pandemisinin Finanasal Tablolar Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: BİST Tekstil Sektörü Üzerine Bir Uygulama (2012-2021)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEVAL ELDEN ÜRGÜP
YUNUS ERBEY Yüksek Lisans Charles Taylor'un Ahlaki Realizmi ve Çokkültürcü Sonuçları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi FERDİ SELİM
YUNUS GÜMÜŞ Doktora Hermenotik Açıdan Din ve Tıp
Tez Danışmanı : Doç.Dr. İRFAN KAYA
YUNUS RIDVAN ÖZTÜRK Yüksek Lisans Sağlık Hizmetlerinde Kalite Ölçümü ve Personel Değerlendirmesi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NAİM KARAGÖZ
YUNUS YÜKSEL Yüksek Lisans Günümüz Alman Basınında Hz. Muhammed (s.a.v)'e ve Hadislere Genel Yaklaşımlar
Tez Danışmanı : Prof.Dr. CEMAL AĞIRMAN
YUSUF AKTAŞ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM BABACAN
YUSUF BOYNUKARA Yüksek Lisans Süleymâniye Kütüphanesi Esad Efendi Bölümü 3424 Numaradaki Mecmu'a-i Kasâ'id(222b-261a Varakları Arası)Metin-İnceleme
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
YUSUF DEMİR Doktora 19. YY' dan Günümüze Sivas'ta Tarım ve Hayvancılık
Tez Danışmanı : Doç.Dr. SEZGİN ZABUN
YUSUF ESER Yüksek Lisans Kur'an'ı Kerim'de Hz. Davud Kıssası ve Bunun Günümüze Yansıması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi DURMUŞ ARSLAN
YUSUF İSLAM YILMAZ Doktora Osmanlı ve Rus Arşivleri Işığında Dağıstan'dan Osmanlı Devleti'ne Göç ve Göçmenler(XIX.Yüzyıl)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÖMER DEMİREL
YUSUF KALE Yüksek Lisans Sivas Ziyabey Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Fıkıh Kitapları Üzerine Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ADEM ÇİFTCİ
YUSUF KORKMAZ Yüksek Lisans *
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ERKAN SAĞLIK
ZEHRA CEVİZ Yüksek Lisans Sivaslı Gulami Divanının Dini-Tasavvufi Tahlili
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH RAMAZAN SÜER
ZEHRA DAŞ Yüksek Lisans Filozofların Kadın Algısı
Tez Danışmanı : Doç.Dr. RIZA BAKIŞ
ZEHRA DERE Yüksek Lisans Lutzi Müteşahbilik ve Bakara Suresi Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. BİLAL DELİSER
ZEHRA GİZEM KORGAN Yüksek Lisans Yerel Halkın Gastronomi Turizmine Karşı Farkındalık ve Tutumu: Sivas Örneği
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MUSTAFA IŞKIN
ZEHRA GÖRGÜLÜ Yüksek Lisans Süheyl B.Amr'ın Hayatı Ve İslam Tarihindeki Yeri
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ÜNAL KILIÇ
ZEHRA KEKLİKÇİ Yüksek Lisans Travma Sonrası Büyümede Affetme ve Dindarlığın Yordayıcı Rolü
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi SEMA YILMAZ
ZEHRA NAZ ERGÜN Yüksek Lisans M.Ö.2.Bin Anadolu-Mısır İlişkileri
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
ZERRİN IŞIKSAL Yüksek Lisans Uluslararası Pazarlamada Fiyat Stratejilerinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi: Sivas Mobilya Sektörü Uygulaması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUALLA AKÇADAĞ
ZEYNEP ARSLAN Yüksek Lisans Türkiye'de Doğrudan Yabancı Yatırımların Sektörel Analizi ve Ekonomik Büyümeye Etkisi
Tez Danışmanı : Doç.Dr. HACI AHMET KARADAŞ
ZEYNEP ATALAY AĞAOĞLU Yüksek Lisans Sağlık Turizminde Verimlilik Analizi: Türkiye Örneği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi NURPERİHAN TOSUN
ZEYNEP BİNKANAT Yüksek Lisans Karayca Bir Masal Kitabı:Bir Bar Edi(Metin-Çeviri-Sözlük-Dizin)
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ÖZLEM AYAZLI
ZEYNEP ÇİÇEK Yüksek Lisans Çağdaş Sanatta Yerellik Üzerine Metafor Yansımalar
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AZAMET
ZEYNEP GÖMEÇ Yüksek Lisans Yozgatlı Hüzni Divanı'nda Tasavvuf
Tez Danışmanı : Doç.Dr. YÜKSEL GÖZTEPE
ZEYNEP KARABEY Yüksek Lisans İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Ahlaki Okuryazarlık Düzeylerinin Din Eğitimi Açısından İncelenmesi
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi HACI MUSTAFA KİRİŞ
ZEYNEP KILIÇ Doktora Firdevsî-i Rûmî 'nin Süleymân-nâme Muhtasarı(İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin)
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHTAP ERDOĞAN TAŞ
ZEYNEP ÖZDEMİR Yüksek Lisans 28 Şubat 1997- 2015 Yılları Gazetelerdeki Din Eğitimi Tartışmaları
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA MÜCAHİT
ZEYNEP TUBA ÇAKIR Yüksek Lisans Yunan Mitolojik Hikayelerinin İllüstrasyona Yansıması
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi AYŞE AZAMET
ZEYNEP VARLIK Yüksek Lisans Tebriz Gök Mescit
Tez Danışmanı : Prof.Dr. ERDAL ESER
ZEYNEP YILDIRIM Yüksek Lisans Panaztepe Atölyeler Mahallesi Orta Tunç Çağı Seramiği
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÜMİT ÇAYIR
ZİŞAN GÖŞEN Yüksek Lisans Musavver Terakki(Dördüncü Sene) İnceleme Tahlili Dizin-Seçilmiş Metinler
Tez Danışmanı : Prof.Dr. SÜHEYLA YÜKSEL
ZİYNET ŞEYMA ÜNGÖR Yüksek Lisans Peyami Safa' nın Sözde Kızlar ve İstanbul Hikayeleri Adlı Eserlerinin Sözlüğü ve Söz Varlığı
Tez Danışmanı : Dr.Öğr.Üyesi ÖZLEM ERDOĞAN
ZÜBEYT NALÇAKAN Doktora Arap Dilinde Şart Usulubu
Tez Danışmanı : Prof.Dr. MEHMET ALİ ŞİMŞEK
ZÜHAL ERDAYI Yüksek Lisans Sivas İli Sağlık Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Araştırma
Tez Danışmanı : Doç.Dr. ENİS BAHA BİÇER
ZÜHAL KARAKAŞ Yüksek Lisans Türkiye'de Sigortacılık Sektörünün Finansal Göstergelerinin Gelişimi İle Sigorta Müşterilerinin Farkındalığının Değerlendirilmesi: Sivas İli'ndeki Konut Ve Deprem Sigortası Uygulamalarına Dair Bir Alan Araştırması
Tez Danışmanı : Doç.Dr. MERVE TUNCAY
ZÜLAL EPİK Yüksek Lisans Sanatçıların Erken Dönem Travmaları Ve Yapıtlarına Yansımaları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. GÖKHAN EKEN
ZÜLAL YILMAZ Yüksek Lisans Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Sekülerleşmeye İlişkin Tutumları
Tez Danışmanı : Doç.Dr. FATİH ARSLAN
ZÜLFÜ ÖZKAN Yüksek Lisans Savunma Sanayinde Yetenek Yönetimi ve Bir Araştırma
Tez Danışmanı : Prof.Dr. BERRİN FİLİZÖZ

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 77
Doç.Dr. : 95
Dr.Öğr. Üyesi : 90
Kız Öğrenci Sayısı : 1306
Erkek Öğrenci Sayısı : 1382
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 2420
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1700
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 720
Doktora Öğrenci Sayısı : 264
Ana Bilimdalı : 33
Tezli Yüksek Lisans : 32
Tezsiz Yüksek Lisans : 0
II. Öğr. Tezsiz Yüksek Lisans : 15
Doktora : 14

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 44  Bugün  » 455  Dün  » 541999  Toplam