TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

Amaç ve Kapsam:

 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

  

Başvuru Şartları

Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları,

Bu programlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

Lisans mezuniyet notunun % 70’i,

ALES notunun % 30’u, dikkate alınarak belirlenir.

ALES puanı olmayanlar için lisans mezuniyet notunun sadece % 70’i hesaplanır.

 

Süre:

Tezsiz yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süreler hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Proje Çalışmasının Sonuçlandırılması:

Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Uygulanmasına karar verilmesi halinde Enstitü yönetim kurulu, ana bilim dalı kurulunun önerisi ile öğrencinin yeterlik sınavını yapmak üzere içinde danışmanının da bulunduğu üç veya beş asıl ve iki yedek üyeden oluşan bir yeterlik sınav jürisi kurar ve sınav tarihini belirler. Belirlenen tarihte yapılan sınavda öğrencinin dönem projesi ve aldığı derslerle ilgili yeterliği ölçülür. Jüri, öğrencinin sorulara verdiği cevapları değerlendirerek salt çoğunlukla başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Başarısızlık halinde öğrenci kalan öğrenim süresi içinde belirlenen tarihte aynı jüri tarafından tekrar yeterlik sınavına alınır.

Yeterlik sınavı uygulanmadığı durumda, danışmanın dönem projesine ilişkin başarılı veya başarısız olarak değerlendirdiği görüşünü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı ilgili enstitüye bildirir.

 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.

 

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçiş:

Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve asgari 30 kredilik dersi başarıyla tamamlamak kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Geçiş yapan öğrenci hakkında tezli yüksek lisans programındaki hükümler uygulanır.

 

 

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 35
Doç.Dr. : 44
Dr.Öğr. Üyesi : 24
Kız Öğrenci Sayısı : 1132
Erkek Öğrenci Sayısı : 1127
Toplam Öğrenci Sayısı : 2257
Doktora Öğrenci Sayısı : 260
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1621
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 376
Ana Bilim dalı : 34
Doktora : 16
Tezli Yüksek Lisans : 32
Tezsiz Yüksek Lisans : 15

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 1  Çevrimiçi  » 271  Bugün  » 589  Dün  » 786347  Toplam