TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

 

 

Amaç ve Kapsam:

 1. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama  ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
 2. Bu program toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasıyla birlikte,bir adet kredili ve kredisiz  bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği içeren bir dersten oluşur. Uzmanlık alanı dersi, seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Başvuru Şartları

 1. Adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları
 2. ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programa ilişkin olarak ilgili ana bilim dalının bildirdiği puan türünde en az  55 standart puanına sahip olmaları
 3. 100 üzerinden 55 ve üzeri ya da eşdeğeri lisans not ortalamasına sahip olmaları gerekir.

Başarı Değerlendirmesi:

 1. Başvurduğu programın puan türünden ALES puanının % 50’si,
 2. Yazılı sınav notunun % 30’u,
 3. Mülakat sınav puanının % 10’u,
 4. Lisans not ortalamasının % 10’unun toplamının en az 60 olması gerekir.
 5. Mülakat yapılmaması durumunda yazılı sınav % 40 olarak hesaplanır.
 6. Mülakat veya yazılı sınavlarından birine girmeyen adaylar başarısız sayılır.
 7. Adayın notlarının değerlendirilebilmesi için yazılı sınav notunun en az 50 olması gerekir. 

 

Süre:
1-Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süreler hariç kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami süresi altı yarıyıldır

2- Dört yarıyılı sonunda öğretim planında yer alan kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve azami süresi içerisinde  tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen  öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

 

Yüksek Lisans Tezinin Sonuçlandırlması:

 1. Ana Bilim dalı kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenen tarihte toplanan jüri üyeleri, öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen tez alanıyla ilgili soru-cevap bölümünden oluşur.
 2. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
 3. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur bu savunma sonunda da başarısz bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.
 4.  Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

 Tezli Yüksek Lisans Diploması
Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş sekiz kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

Tezli Yüksek Lisanstan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçiş:

Tezli yüksek lisans programdan tezsiz yüksek lisans programa geçiş yapılabilir. Öğrenci kontenjan ve koşulları ana bilim dalının önerisi ve EYK kararı ile belirlenerk eğitim-öğretim yılı başından önce ilan edilir. Başarı değerlendirme notu olarak tezli yüksek lisans progarmaındaki genel not ortalaması alınır. Eşitlik halinde tezli yüksek lisans programına kabul edildiği dönemin ALES puanı yükek olan öğrenci kabul edilir.

 

RAKAMLARLA

Prof.Dr. : 35
Doç.Dr. : 44
Dr.Öğr. Üyesi : 24
Kız Öğrenci Sayısı : 1132
Erkek Öğrenci Sayısı : 1127
Toplam Öğrenci Sayısı : 2257
Doktora Öğrenci Sayısı : 260
Tezli Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 1621
Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı : 376
Ana Bilim dalı : 34
Doktora : 16
Tezli Yüksek Lisans : 32
Tezsiz Yüksek Lisans : 15

© 2018 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi                                                                                                                                                          Ziyaretçi İstatistikleri  » 7  Çevrimiçi  » 303  Bugün  » 589  Dün  » 786379  Toplam